słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

Psalm 141, 1-9 — modlitwa w niebezpieczeństwie

Audiencja generalna, 5 listopada 20031. W poprzednich katechezach omówiliśmy w sposób ogólny strukturę i znaczenie Liturgii Nieszporów, wielkiej modlitwy wieczornej Kościoła. Teraz zajmiemy się jej treścią. Będzie to niejako pielgrzymka do swoistej «ziemi świętej», jaką stanowią Psalmy i Pieśni. Będziemy się zatrzymywać nad każdą z tych poetyckich modlitw, które powstały z Bożego natchnienia. Sam Pan zechciał, byśmy kierowali do Niego zawarte w nich wezwania. On zaś słucha ich z radością jako głosu płynącego z serc swych umiłowanych dzieci.

Rozpoczynamy od Psalmu 141 [140], który otwiera Nieszpory niedzielne pierwszego z czterech tygodni, na jakie po Soborze została podzielona wieczorna modlitwa Kościoła.

2. «Niech moja modlitwa jak kadzidło się wznosi przed Tobą, a podniesione ręce jak ofiara wieczorna». Można uznać, że werset 2 tego Psalmu zawiera istotę całej Pieśni i wyjaśnia w sposób jednoznaczny, dlaczego został on włączony do liturgii Nieszporów. Wyrażona tu myśl odzwierciedla ducha teologii profetycznej, która ściśle łączy kult z życiem, modlitwę z istnieniem.

Modlitwa odmawiana z sercem czystym i szczerym staje się ofiarą złożoną Bogu. Całe życie modlącej się osoby staje się aktem ofiarnym, jak powie później św. Paweł, wzywając chrześcijan, by oddali swe ciała na ofiarę żywą, świętą i Bogu miłą — to właśnie jest ofiarą duchową, którą On przyjmuje (por. Rz 12, 1).

Ręce wzniesione do modlitwy służą «komunikacji» z Bogiem, podobnie jak dym, który unosi się jako miła woń ofiary składanej w czasie wieczornego obrzędu.

3. Dalsze wersety Psalmu wyrażają błaganie, jak widzimy na podstawie tekstu, którego oryginał hebrajski przysparza niemało trudności i wątpliwości interpretacyjnych (zwłaszcza ww. 4-7).

Ogólny jego sens można jednak odczytać i uczynić treścią medytacji i modlitwy. Przede wszystkim modlący się prosi Pana o pomoc, aby zło nie znalazło dostępu do jego warg (w. 3) i serca i by nie skłoniło go do popełnienia «niegodziwych czynów» (w. 4). Słowa i czyny wyrażają bowiem moralne wybory osoby. Łatwo może się zdarzyć, że zło popchnie również wiernego, by skosztował «potraw wybornych», które podadzą mu grzesznicy, gdy zasiądzie z nimi do stołu, to znaczy, gdy weźmie udział w ich niegodnych przedsięwzięciach.

Psalm przypomina w tym miejscu rachunek sumienia, który kończy zobowiązanie wiernego, że zawsze będzie wybierać drogi Boże.

4. W tym miejscu jednak modlący się czuje nagłą potrzebę złożenia żarliwej deklaracji, że nie będzie miał nic wspólnego z tymi, którzy czynią nieprawość: za nic w świecie nie chce być gościem człowieka nieprawego ani pozwolić, by zapach wonnego olejku, przeznaczonego dla ważniejszych biesiadników (por. Ps 23 [22], 5), świadczył o jego zażyłości z tymi, którzy dopuszczają się zła (por. Ps 141 [140], 5). By z większą jeszcze mocą wyrazić swoją radykalną dezaprobatę wobec człowieka niesprawiedliwego, Psalmista potępia go z głębokim oburzeniem, które wyraża za pomocą sugestywnej wizji bezlitosnego sądu.

Jest to jedno z typowych złorzeczeń Psałterza (por. Ps 58 [57]; Ps 109 [108]), których celem jest potwierdzenie w sposób przekonujący, a wręcz obrazowy wrogości wobec zła, wyboru dobra oraz pewności, że Bóg działa w historii i surowo potępia niesprawiedliwość (por. w. 6-7).

5. Psalm zamyka ostatnie pełne ufności wezwanie (por. ww. 8-9): pieśń wiary, wdzięczności i radości, wyrażająca pewność, że wiernego nie dosięgnie nienawiść niegodziwców oraz że nie wpadnie w sidła, które zastawili na niego, gdy dowiedzieli się, że stanowczo wybrał dobro. Sprawiedliwy zatem nie wpadnie nigdy w żadną pułapkę, bo jak mówi inny Psalm: «Dusza nasza jak ptak się wyrwała z sidła ptaszników, sidło się porwało, a my jesteśmy wolni» (Ps 124 [123], 7).

Na zakończenie naszej lektury Psalmu 141 [140] powróćmy do obrazu, o jakim mówiliśmy na początku: modlitwa wieczorna jako ofiara miła Bogu. Jan Kasjan, wielki mistrz życia duchowego, żyjący na przełomie IV i V wieku, który pochodził ze Wschodu, ale koniec swego życia spędził w południowej Galii, odczytywał w tych słowach odniesienia chrystologiczne: «W nich bowiem można pojąć w sposób bardziej duchowy aluzję do ofiary wieczornej, którą złożył nasz Pan i Zbawca podczas Ostatniej Wieczerzy i powierzył apostołom, gdy dawał początek świętym misteriom Kościoła, lub nawiązanie do ofiary, którą On złożył następnego dnia wieczorem z samego siebie, wznosząc swe ręce; do ofiary, która będzie składana aż do końca wieków dla zbawienia całego świata» (Le istituzioni cenobitiche, Abbazia di Praglia, Padova 1989, s. 92).

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

Dzisiaj rozważaliśmy Psalm 141 [140], który odmawiany jest w Nieszporach Niedzieli pierwszego tygodnia. Natchniony autor prosi w nim Boga o ducha modlitwy. Mówi: «Niech moja modlitwa będzie stale przed Tobą jak kadzidło; wzniesienie rąk moich — jak ofiara wieczorna!» (Ps 141 [140], 2). Z kolei wyraża pragnienie, aby dzięki modlitwie został uchroniony od zła i nieprawości.

Niech ten sam duch — duch modlitwy i sprawiedliwości — zawsze kształtuje nasze życie.

(Słowo papieskie do pielgrzymów polskich zamieściliśmy w «Kronice», n. 1/2004, s. 65.)


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Gualtierro Bassetti, Męczennik mafii
Andrzej Muszala, Ojcze nasz - skrót Ewangelii
Andrzej Muszala, Ojcze nasz - droga poznania Boga
Andrzej Muszala, Ojcze nasz - modlitwa kontemplacyjna
Henryk Zieliński, Musimy to wygrać
Thomas Merton, Wewnętrzna wolność
Thomas Merton, Głębia wewnętrznego milczenia
Andrzej Cichoń, Nieuprzejmy Jezus
MD, Modlitwa pomogła nam wytrwać
Fundacja "Opoka", Czym jest rozważanie, rozmyślanie i medytacja?
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła