Menu Główna

Wielki Post

Fundacja "Opoka" | Wielki Post i Wielkanoc | 2015-02-18

Nazwa „Wielki Post” nie oddaje w pełni specyfiki tego ważnego okresu liturgicznego. Łacińska nazwa Quadragesima oznacza po prostu „40 dni” i wskazuje na źródło oraz wzory tego okresu: pierwszym z nich jest post samego Chrystusa trwający 40 dni.

Liczba 40 w Biblii ma znaczenie symboliczne. 40 dni trwał potop oczyszczający ziemię ze skutków grzechu. Naród wybrany musiał wędrować aż przez 40 lat po pustyni, aby przygotować się do wejścia do Ziemi Obiecanej, odrzucając stary sposób myślenia i postępowania, do którego nawykł w Egipcie. Mojżesz spędził 40 dni na górze w obecności Boga, od którego otrzymał Prawo (Wj 24,18). Po grzechu Izraelitów ponownie wszedł na górę i spędził 40 dni poszcząc (Pwt 9,18). Później prorok Ezechiel również otrzymał nakaz czterdziestodniowej pokuty za grzechy Judy (Ez 4,6). Prorok Eliasz wędruje 40 dni na górę Horeb, by spotkać Boga (1Krl 19,8). Tak więc sens tego okresu, wynikający z łacińskiej nazwy, jest jasny: jest to czas pokuty i odwrócenia się od zła, który ma nas przygotować na najważniejsze święta: święta Paschy (pamiątka Wyjścia z Egiptu), które w Nowym Testamencie stały się świętami Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.

Tradycja publicznego obchodzenia czterdziestodniowego postu w Kościele sięga Soboru Nicejskiego (325) – wcześniej nie było to możliwe ze względu na pogański charakter cesarstwa rzymskiego i prześladowanie chrześcijan. Trzy najważniejsze formy pokuty to modlitwa, postjałmużna, ale nie oznacza to, że są to jedyne środki służące nawróceniu. Usunięcie ze swego życia tego, co skłania do zła, wyciszenie, naprawa wyrządzonego zła – na przykład poprzez pojednanie i naprawę popsutych relacji z bliskimi – to również konkretne kroki do nawrócenia.

Skoro motywem przewodnim Wielkiego Postu jest nawrócenie i pokuta, to logiczne, iż grzechem jest „nie-pokuta”. Dopiero w takim kontekście można zrozumieć IV przykazanie kościelne, mówiące: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Rozumiejąc, czym jest pokuta – drogą do nawrócenia, nietrudno przyjąć nakaz powstrzymania się od zabaw. Nie da się jednocześnie bawić i podejmować poważnej refleksji zmierzającej do przemiany własnego życia na lepsze.

Trzy główne tematy Wielkiego Postu:

opr. MG

Wielki Post w praktyce
Orędzia papieskie
Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest "czasem łaski" (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: "My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował" (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się...

W czasie Wielkiego Postu chcę podzielić się z wami kilkoma refleksjami, które mogą wam być pomocne na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Punktem wyjścia niech będ± słowa św. Pawła: "Znacie przecież łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, który będ±c bogatym, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić" (2Kor 8,9).

Copyright © by Fundacja "Opoka"


Udostępnij w :


Liturgia na dziś

20 sierpnia 2017

XX Tydzień zwykły

Pierwsze czytanie:Iz 56, 1
6-7
Drugie czytanie:Rz 11, 13-15
29-32
Psalm responsoryjny:Ps 67
Ewangelia:Mt 15, 21-28

Dwudziesta Niedziela zwykła

Patroni

św. Rognwald lub Ronald, św. Bernard z Clairvaux opat i dr Kościoła*, św. Amator lub Amadour, św. Philibert, św. Oswin.

Ewangelia
Mt 15, 21-28

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw…

Partner
Fundacji:

Partnerzy
naukowi:

Newslettery:

Partner
technologiczny: