słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Dane nt. Kościoła Stolica Apostolska Konferencja Episkopatu Polski Diecezje Zakony Wspólnoty
Inne

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


Diecezja opolskaTeksty biskupów:Historia

Dzieje samodzielnej diecezji opolskiej datują się dopiero od 1972 r., czyli od definitywnego uregulowania sytuacji państwowo-prawnej i kościelnej na całym terytorium tzw. Ziem Zachodnich i Północnych, dokonanego przez papieża Pawła Vl, a dodatkowo wzbogaconego przez Jana Pawła II w 1992 r. Etapem przygotowawczym była od 1945 r. posługa Kościoła na naszym terenie poprzez Administrację Apostolską Śląska Opolskiego. Wcześniej natomiast Kościół naszej ziemi wplatał się co najmniej przez 10 wieków w większy organizm, jakim była utworzona w 1000 r. diecezja, a od 1930 r. archidiecezja wrocławska.

Najważniejsze daty

1000

diecezja wrocławska, w której skład wchodził Śląsk Opolski

ok. 1230

w Opolu powstaje Kolegiata i Archidiakonat przy kościele św. Krzyża

1532

umiera ostatni Piast opolski Jan Dobry

1920

w Opolu przebywał Achilles Ratti późniejszy papież Pius XI

15.08.1945

Prymas Polski Kard. A. Hlond ustanowił Administrację Apostolską Śląska Opolskiego i wyznaczył pierwszego administratora ks. B. Kominka

15.08.1949

zostało erygowane Wyższe Seminarium Duchowne Śląska Opolskiego

26.01.1951

na miejsce usuniętego ks. Kominka wybrany został tzw. wikariusz kapitulny ks. Emil Kobierzycki

1.09.1951

powstał Sąd Duchowny w Opolu

16.12.1956

rządy kościelne w Opolu objął bp F. Jop

28.06.1972

pp Paweł VI utworzył Diecezję Opolską

17.08.1977

odbyła się konsekracja i ingres drugiego biskupa opolskiego Alfonsa Nossola

21.06.1983

miała miejsce wizyta Ojca św. Jana Pawła II na Górze Św. Anny

10.03.1994

Sejm RP uchwalił ustawę o powstaniu Uniwersytetu Opolskiego z Wydziałem Teologicznym

Celem bliższego przedstawienia diecezji opolskiej należałoby przyjrzeć się najważniejszym jej instytucjom i formom działalności:

 

Kuria Diecezjalna w Opolu

„Kuria diecezjalna składa się z tych instytucji i osób, które świadczą biskupowi pomoc w zarządzaniu całą diecezją, zwłaszcza w kierowaniu działalnością pasterską, w administrowaniu diecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej.” Takie ramy działalności wyznacza Kurii Diecezjalnej Kodeks Prawa kanonicznego (kan. 469).

Dla skutecznego wypełniania tych zadań, związanych z funkcjonowaniem najpierw Administracji Apostolskiej, a potem Diecezji Opolskiej ks. Kominek powołał Radę Diecezjalną (1945-56), a bp Jop ustanowił w 1957 r grono Konsultorów Diecezjalnych, spełniających funkcję Kapituły katedralnej. Z biegiem czasu zostały tworzone różne agendy i wydziały, jako pierwsze: wydział duszpasterski, referat szkolny i referat ds. repatriantów, następnie powołano Caritas (był też osobny zarząd Caritas dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Bytomiu), Wydawnictwo Św. Krzyża (1946 r.), Wyższe Seminarium Duchowne (1949 r.), a także Sąd Duchowny (1951 r.).

Na dzień dzisiejszy istnieją w Kurii następujące działy:

Kancelaria Kurii — jej zadaniem, które jest realizowane przez kanclerza i notariuszy, jest troska o sporządzanie i wysyłanie akt kurialnych (dekretów, rozporządzeń, zobowiązań) oraz strzeżenie ich w archiwum.

Wydział Duszpasterski — zajmuje się koordynacją i inspiracją duszpasterstwa parafialnego poprzez inicjowanie różnych przedsięwzięć pastoralnych (pielgrzymki, rekolekcje, dni skupienia). Dba także o bardziej aktywny udział ludzi świeckich w życiu Kościoła poprzez działalność Parafialnych Rad Duszpasterskich i małych ruchów religijnych.

Wydział Nauki i Kultury Chrześcijańskiej z sekcjami: szkolno-katechetyczną jest odpowiedzialny za organizację katechezy w szkole i parafii oraz za formację duchową i intelektualną wszystkich katechizujących. W roku szkolnym 1998/99 na terenie diecezji opolskiej katechizuje na terenie szkół 520 kapłanów, 85 sióstr zakonnych i 375 osób świeckich. Ponadto dba o wykorzystanie w duszpasterstwie środków masowego przekazu oraz o ewangelizację kultury.

Poza powyższymi wymienić też należy Wydział Finansowo-gospodarczy i Biskupi Sąd Duchowny

Wyższe seminarium duchowne w Opolu

Wyższe Seminarium Duchowne jest podstawowym i niezbędnym środowiskiem formacji kandydatów do kapłaństwa. Kościół określa je jako wspólnotę wychowawczą w drodze, którą zakłada biskup, „aby tym, których Pan powołuje do apostolskiej służby, umożliwić przeżycie doświadczenia formacji, jaką Chrystus dał Dwunastu Apostołom”. 0 Seminarium zwykło się mówić jako o „sercu diecezji”, ponieważ tu kształtuje się duchowe oblicze przyszłych pasterzy lokalnego Kościoła.

Wyższe Seminarium Duchowne diecezji opolskiej erygowane zostało dekretem Administratora Apostolskiego Ks. dra B. Kominka 15 sierpnia 1949 r. w Opolu. Od roku 1950 swą główną siedzibę posiadało w Nysie w zabudowaniach dawnego klasztoru i szpitala Bożogrobców. Latem 1997 r. przeniesione zostało na powrót do stolicy biskupiej do Opola. Patronami opolskiego Seminarium są Św. Stanisław Biskup i Męczennik oraz Św. Jadwiga Śląska.

Opolskie seminarium przygotowuje do kapłaństwa alumnów diecezji opolskiej i gliwickiej, aktualnie (w roku akademickim 1998/99) 173 osoby. Swe studia teologiczne, wieńczone dyplomem magisterskim, klerycy odbywają w Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Poszczególne etapy formacji znaczone są przyjmowaniem kolejnych posług (lektorat, akolitat, kandydatura) i święceń (diakonat i prezbiterat). Święcenia kapłańskie kończą sześcioletni okres formacji seminaryjnej.

W okresie 50 lat swego istnienia nasze Seminarium przygotowało do posługi w Kościele kilkuset księży. Zdecydowana większość z nich pracuje duszpastersko w parafiach opolskiego i gliwickiego Kościoła. Kilkudziesięciu absolwentów Seminarium pracowało albo aktualnie pracuje na misjach, głównie w Togo (Afryka), w Peru (Ameryka Południowa), w sąsiednich Czechach i w krajach byłego Związku Radzieckiego.

Odpowiedzialność za powołanych do kapłaństwa i seminarium spoczywając na biskupie i wiernych wyraża się w różnych formach modlitwy za powołanych do kapłaństwa oraz o świętość kapłańskiego życia i posługi. Przyjmuje również postać troski o materialny byt Seminarium, które nieomal w całości utrzymywane jest ze składek kapłańskich (tzw. „seminaristicum”) i ofiar składanych przez wiernych. Obok kolekty w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, której część przeznaczona jest na potrzeby Seminarium, nieocenioną pomoc stanowi także jesienna zbiórka płodów rolnych w parafiach oraz okazyjne zbiórki dekanalne. Każda niedzielna Eucharystia we wspólnocie seminaryjnej odprawiana jest za wszystkich Dobrodziejów Seminarium.

Seminarium służy też pomocą w rozpoznaniu własnego powołania poprzez prowadzenie dyskretnych rozmów doświadczonych wychowawców z zainteresowanymi.

Adres: Wyższe Seminarium Duchowne w Opolu,
ul. Drzymały 1,
skr. poczt. 200,
tel. (0 77) 4565 630, fax (0 77) 4565 629, e-mail: Rektor.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego został powołany do życia wraz Uniwersytetem Opolskim (1994) i działa w strukturach państwowej uczelni. Kanonicznie Wydział Teologiczny został erygowany dzięki staraniom Ks. Biskupa Opolskiego A. Nossola przez rzymską Kongregację Wychowania Katolickiego dekretem z dnia 12 IX 1994 r. Wydział Teologiczny UO jest zatem uczelnią państwową i kościelną. Podlega Ministerstwu Edukacji i obowiązującym przepisom państwowym oraz kościelnym.

Powstał z Instytutu Teologiczno-Pastoralnego, Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczelnia ta działała w Opolu na prawach wydziału w latach 1981 - 1994. Początki Instytutu Teologiczno-Pastoralnego sięgają roku 1949, kiedy to ówczesny administrator apostolski ks. inf. B. Kominek (późniejszy kardynał arcybiskup wrocławski) erygował w Opolu Wyższe Seminarium Duchowne, przeniesione w następnym roku do Nysy.

Siedziba Wydziału mieści się w budynku byłych koszar wojskowych przy ul. Drzymały 1a.

Na Wydziale Teologicznym aktualnie pracuje 18 samodzielnych pracowników naukowych, 44 doktorów na stanowisku adiunkta oraz 10 wykładowców i asystentów. Dziekanem jest Ks. Prof. dr hab. H. J. Sobeczko. W roku akademickim 1998/99 studiowało na Wydziale Teologicznym ok. 800 studentów.

Studia teologiczne na Wydziale są trójstopniowe.

Cykl I obejmuje ogólny kurs teologii trwający pięć lat i kończy się dyplomem magisterskim. Istnieją trzy specjalizacje: kapłańska — przygotowująca kapłanów dla diecezji gliwickiej i opolskiej; katechetyczno-pastoralna — przygotowująca osoby świeckie do pracy katechetycznej w szkołach a także poradnictwo rodzinne — przygotowujące osoby świeckie do pracy w poradniach rodzinnych i duszpasterstwie specjalistycznym (charytatywnym) w parafiach.

Cykl II obejmuje studia podyplomowe (specjalizacja: duszpasterstwo sakramentalne), trwające dwa lata (po ich ukończeniu uzyskuje się tzw. licencjat kościelny, upoważniający do rozpoczęcia studiów doktoranckich).

Cykl III stanowią, trwające jeden rok, studia doktoranckie.

Studentami Wydziału są również alumni Seminarium Duchownego, którzy mają jeszcze dodatkowy, szósty rok przygotowania pastoralnego (z tego jeden semestr na praktyce duszpasterskiej w parafiach).

Na Wydziale Teologicznym prowadzone są ponadto trzyletnie studia pastoralne dla księży przed egzaminem proboszczowskim. Przy Wydziale Teologicznym działa również pięcioletnie Studium Muzyki Kościelnej, które przygotowuje wysoko wykwalifikowanych organistów.

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
45-342 OPOLE
ul. Drzymały 1 a
Dziekanat: tel. 0 77/ 453 72 55

Muzeum Diecezjalne w Opolu

Na terenie diecezji opolskiej znajduje się wiele zabytków sztuki sakralnej, których korzenie sięgają początków chrześcijaństwa na naszej ziemi. Na Śląsku budowano kościoły i kaplice w których znajdowały się w rzeźby, obrazy, mszały i naczynia liturgiczne. Mimo licznych wojen i zawieruch część z nich przetrwała do naszych czasów. Biskup Ordynariusz Alfons Nossol po objęciu stolicy biskupiej w Opolu postanowił zainicjować budowę muzeum, w którym kulturowy dorobek Śląska Opolskiego byłby zabezpieczony i eksponowany szerokiej publiczności.

W 1980 roku zapadła decyzja o budowie muzeum, która trwała siedem lat. Muzeum jest pierwszą tego typu budowlą zbudowaną od podstaw w Polsce.

W 1987 roku Komisja ds. przeglądu obiektów zrealizowanych na terenie woj. opolskiego -uznała gmach Muzeum Diecezjalnego za jeden z piękniejszych budynków w Opolu i przyznała Muzeum Diecezjalnemu w Opolu nagrodę „Mister Architektury"

Organizując Muzeum poszukiwano obiektów zabytkowych na terenie diecezji, które miały być podstawą przyszłej ekspozycji. Najpierw gromadzono dzieła sztuki, które nie były wykorzystywane w kulcie. Były one przekazywane do muzeum na zasadzie depozytów. Niektóre obiekty na czas określony, powracają do macierzystych parafii. Dzieje się tak najczęściej z monstrancjami w związku z obchodami święta Bożego Ciała.

Muzeum zgromadzonym obiektom zapewniło odpowiednie warunki przechowywania i zabezpieczenia, których nie była w stanie dać im parafia.

Działalność Muzeum nie tylko ukazuje bogactwo przeszłości, ale i stan posiadania kultury plastycznej tworzonej współcześnie. W swojej działalności promuje współczesną sztukę sakralną poprzez organizowanie wystaw zmiennych artystów rodzimych i zagranicznych.

Muzeum stało się doskonałym miejscem do prowadzenia dydaktyki muzealnej, która informuje zwiedzających o randze kultury śląskiej na przestrzeni wieków. Poprzez sposób prezentacji zabytków kulturalnych ukazuje się zwiedzającym wartość artystyczną zgromadzonych dzieł sztuki i rozwój form plastycznych, a także rozbudza w mieszkańcach Opolszczyzny dumę z faktu, że mieszkają na ziemi o bogatej kulturze, gdzie krzyżowały się już w średniowieczu różne kierunki artystyczne ówczesnej Europy. Zebrane eksponaty sztuki dawnej i współczesnej są świadectwem kultury i wiary minionych pokoleń na Śląsku Opolskim. Muzeum Diecezjalne w Opolu pełni funkcję ewangelizacyjną a poprzez swoje ekspozycje i działania głosi prawdy Boże.

Muzeum opiekuje się ks. Piotr Maniurka. Czynne jest ono w każdy wtorek i czwartek.

Muzeum Diecezjalne
ul. Kard. Kominka 1a
45-032 Opole
tel. 077/ 456 60 15

Caritas Diecezji Opolskiej

Kościelna instytucja charytatywna Caritas działała na terenie diecezji opolskiej już przed II wojną. Jeszcze w latach 1945-1950 prowadziła 64 zakłady opieki dla dorosłych i dzieci, 20 szpitali, 60 ochronek i przedszkoli. W 1950 r. dekrety władz komunistycznych zlikwidowały kościelną Caritas i przekazały cały majątek Zrzeszeniu Katolików Świeckich.

Dopiero 9 listopada 1989 r. Ks. Bp Ordynariusz A. Nossol mógł oficjalnie reaktywować Caritas Diecezji Opolskiej. Powstały struktury diecezjalne, dekanalne, parafialne. Dnia 10.10.1992 r. w Dobrzeniu Wielkim poświęcona została pierwsza w Polsce Stacja Opieki Caritas. Aktualnie działa na terenie diecezji Opolskiej już 58 stacji. W I półroczu 1998 r. pielęgniarki Stacji wykonały 105 tysięcy wizyt u 10 tysięcy pacjentów. Stacje Caritas prowadzone są przy współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi. W 1994 r. Caritas Diecezji Opolskiej przystąpiła do tworzenia gabinetów rehabilitacyjnych dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Obecnie w diecezji działa 37 gabinetów rehabilitacyjnych. W pierwszym półroczu 1998 r. gabinety Caritas wykonały prawie 112 tysięcy zabiegów dla ponad 10 tysięcy pacjentów.

Caritas Diecezji Opolskiej prowadzi ponadto:

 1. Centrum Rehabilitacji dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym im. Ks. Bpa Józefa Nathana, 45-369 Opole, ul. Mickiewicza 5, tel.: 077 53 65 59. Centrum prowadzi trzy formy opieki:
  • przedszkole rehabilitacyjne dla 22. dzieci w wieku od 3 do 8 lat
  • poradnictwo i zabiegi ambulatoryjne dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat
  • wczesną interwencję dla dzieci z ryzyka okołoporodowego do 3 roku życia.
 2. Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 47- 400 Racibórz, ul. Rzeźnicza 8, tel.: 036 415 05 60 i 415 03 88 - działalność podobna j.w.
 3. Hospicjum Domowe, Pl. Mickiewicza 5, 45-369 Opole, tel.: 077 4566098.
  Hospicjum świadczy opiekę medyczną i duchową osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej.
 4. Warsztaty Terapii Zajęciowej, ul. Głuchołaska 8, 48-303 Nysa, tel.: 077/ 433 24 64, fax: 077 4335677. Warsztaty prowadzą zajęcia dla 20 osób z upośledzeniem umysłowym oraz niesprawnością ruchową.
 5. Kuchnie Caritas - „Jedzenie na kółkach" Codziennie ok. 200 osób z okolic Nysy, Raciborza i Kluczborka, które nie są w stanie ugotować sobie obiadu, otrzymują do domu gorące dwudaniowe posiłki.
 6. Ośrodek Rehabilitacyjno-Formacyjno-Wypoczynkowy, 48-340 Głuchołazy, ul. Gen. Andersa 74 i 76, tel. 077 4391332. Ośrodek prowadzi:
  • formację duchową woluntariuszy i pracowników etatowych Caritas,
  • programy rehabilitacyjno-zdrowotne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
  • wypoczynek dla osób we wszystkich grupach wiekowych. Dysponuje miejscami noclegowymi (2-4 osobowe pokoje) z zapleczem kuchenno-sanitarnym.

Ponadto w diecezji opolskiej działa blisko 250 parafialnych zespołów Caritas. Stanowią one szerokie pole do zaangażowania dla osób świeckich.

Caritas Diecezji Opolskiej
45-411 Opole 9
ul. Tysiąclecia 11
tel. 0 77/ 455 09 28.

WYDAWNICTWO ŚWIĘTEGO KRZYŻA W OPOLU

Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu powstało jako instytucja podległa Kurii Opolskiej w 1947 r. Podporządkowane były mu: drukarnia (istniejąca od 1946 r.) oraz sieć sklepów-księgarń Św. Krzyża w Opolu, Raciborzu i Krapkowicach.

Od początku swej działalności Wydawnictwo przejawiało ożywioną działalność publikując modlitewniki, katechizmy oraz książki religijne. Najbardziej owocny dla Wydawnictwa okazał się rok 1948. Potem nastąpiły ograniczenia ze strony władz państwowych aż do zawieszenia działalności, upaństwowienia drukarni w 1950 r. i likwidacji Wydawnictwa we wrześniu 1954 r.

Zmiany związane z wydarzeniami październikowymi w 1956 r. obudziły nadzieję na wznowienie działalności Wydawnictwa. W wyniku starań Ks. Biskupa F. Jopa wznowiono w 1957 r. działalność Wydawnictwa Św. Krzyża i przystąpiono do wydawania przede wszystkim modlitewnika „Droga do nieba”, katechizmów i w ograniczonym zakresie innych pozycji, np. podręczników prawa kanonicznego i historii Kościoła. Utrudnieniem w pracy był brak własnej drukarni, która nie została zwrócona. Ta względna swoboda nie trwała zbyt długo; znowu nastąpiły ograniczenia w pracy Wydawnictwa.

Dopiero w 1987 r. uzyskano zezwolenie na działalność poligraficzną, czyli posiadanie własnej drukarni. Odtąd praca Wydawnictwa Św. Krzyża nabrała rozmachu. Zaczęto wydawać publikacje o charakterze formacyjnym i naukowym. Zwłaszcza owocną okazała się tu ścisła od 1994 r. współpraca z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Obecnie Wydawnictwo Św. Krzyża w Opolu wydaje jako własne publikacje o profilu duszpastersko-liturgicznym. Drukarnia Wydawnictwa realizuje zamówienia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Ponadto — dla innych podmiotów — Wydawnictwo drukuje książki, foldery, gazetki oraz wykonuje inne usługi poligraficzne (oprawy książek i foliowanie).

Adres: Wydawnictwo Świętego Krzyża, ul. Katedralna 4, 45-008 Opole; tel.: 077/453 94 93; fax: 077/454 66 11; Sprzedaż: 077/ 453 11 23.

Opolski "Gość Niedzielny"

Tygodnik "Gość Niedzielny" ma już swoją przeszło 75 letnią historię. W jego bogate dzieje wpisany jest również od 6 marca 1992 r. opolski dodatek..

Na opolskich stronach "GN" znaleźć można teksty obrazujące życie Kościoła lokalnego, reportaże z parafii, relacje z uroczystości kościelnych oraz teksty teologów duchownych i świeckich w sposób popularny przedstawiające problematykę teologiczną. Tygodnik podejmuje również tematykę życia społecznego i kulturalnego naszego regionu.

Cotygodniowy nakład diecezjalnego pisma sięgający 20 tysięcy egzemplarzy dociera do zdecydowanej większości czytelników za pośrednictwem spółki kolporterskiej "Redag". "Gość Niedzielny" rozprowadzany jest w parafiach dzięki życzliwości księży proboszczów.

„Gość Niedzielny” pragnie być przede wszystkim odbiciem lokalnych problemów Śląska Opolskiego. Dlatego też zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych. Przygotowane teksty można nadsyłać na adres Redakcji, która zastrzega sobie prawo wyboru fragmentów najbardziej odpowiednich.

Adres redakcji:
ul. Sikorskiego 7/1,
45-051 Opole,
tel/fax 077/ 454-64-72; e-mail: opole@goscniedzielny.pl

Radio PLUS Opole

Radio PLUS Opole jest rozgłośnią diecezji opolskiej, która emituje program od dnia 15 kwietnia 1995 r. początkowo jako Diecezjalne Radio GÓRA ŚW. ANNY, a od dnia 1 września 1998 r. pod nazwą Radio PLUS Opole w związku z przystąpieniem do współpracy programowej ze Spółką Producencką PLUS w Warszawie, utworzoną pod auspicjami Konferencji Episkopatu Polski. Obecnie ogólnopolska sieć radiofonii katolickiej PLUS skupia 27 rozgłośni diecezjalnych w Polsce.

Radio PLUS Opole wypełniając własnym opolskim programem 70% z 24-godzinnego czasu emisji w ciągu doby, stara się dotrzeć do każdego słuchacza na Śląsku Opolskim. niezależnie od jego wieku. statusu społecznego, przyjętej opcji narodowościowej czy wyznania. Dlatego m.in. radio emituje również programy w języku niemieckim. a także część czasu antenowego jest udostępniana ewangelikom.

Katolicki charakter opolskiego radia diecezjalnego PLUS zaznacza się m.in. poprzez trwałą obecność programów religijnych jak transmisja Mszy św. codziennej i niedzielnej z opolskiej katedry, poranne i wieczorne rozważania Ewangelii z modlitwą Anioł Pański, codzienny różaniec z telefonicznym udziałem słuchaczy — godz. 20.30 (tel. 456-67-77) i coniedzielną Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Na terenie diecezji opolskiej Radio PLUS przez wszystkie dni tygodnia nadaje całodobowy program na falach UKF FM 69,86; 105,70 i 107,90 MHz (częstotliwości główne)., a także na częstotliwościach pomocniczych - w Nysie, Raciborzu, Kluczborku, Oleśnie i Dobrodzieniu.

Zachęcamy. do korzystania gratisowo z niedzielnego i świątecznego koncertu życzeń (wystarczy w tygodniu poprzedzającym zamówić telefonicznie życzenia. tel. 077/456-67-00) oraz do udziału w codziennej modlitwie różańcowej za pomocą telefonu.

Radio "Plus"
45-011 Opole
ul. Koraszewskiego 7-9
tel. 0 77/ 456 67 00 (sekretariat); 456 67 77 456 67 99 (studio)

Sanktuarium Diecezjalne — Góra Św. Anny

Nazywana była kiedyś Górą Chełmską lub Górą św. Jerzego. Jest to najważniejsze Sanktuarium Śląska Opolskiego, symbol wiary, pokrzepienia serc i pociechy w utrapieniach. Centralnym miejscem „Góry ufnej modlitwy” jest bazylika wzniesiona ku czci św. Anny. Przechowywana w Sanktuarium figurka-relikwiarz św. Anny Samotrzeciej przedstawia ogromną wartość historyczną i artystyczną. Pochodzi z II połowy XV wieku. Należy do najstarszych rzeźb drewnianych na Śląsku. Na co dzień przyozdabiana w bogato zdobione szaty św. Anna Samotrzecia trzyma na lewej ręce córkę — Najświętszą Marię Pannę, natomiast na prawej wnuka — Pana Jezusa. Według przekazów historycznych w górnych partiach rzeźby mają być przechowywane relikwie św. Anny.

Początkowo kościół na szczycie Góry św. Anny podlegał proboszczowi z Leśnicy. Dopiero w 1655 roku Hrabia Melchior Ferdynand de Gaschin sprowadził na Górę św. Anny Franciszkanów. Odtąd z małymi przerwami spowodowanymi wypędzeniami przez ówczesne władze polityczne (sekularyzacja — 1820-1859, kulturkampf — 1875-1887, II wojna światowa — 1941-1945) opiekują się Sanktuarium i posługują pielgrzymom.

W dniu dzisiejszym Góra św. Anny to znane miejsce pielgrzymkowe, nie tylko dla mieszkańców Opolszczyzny, ale także wiernych z różnych terenów Polski, a nawet świata. Swoje spotkania modlitewne mają tam m.in. maturzyści, strażacy, chorzy, dzieci, głuchoniemi, myśliwi, hodowcy gołębi, mniejszości narodowe. Najwięcej pielgrzymów gromadzi się na uroczystości ku czci św. Anny (26.07), odpuście Wniebowzięcia NMP, ku czci Aniołów Stóżów, a zwłaszcza na Uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego, podczas której sprawowane jest o zmroku w Grocie Lourdzkiej tradycyjne Nabożeństwo ze Świecami.

Największym wydarzeniem w historii Sanktuarium był pobyt Pap. Jana Pawła II (21 czerwca 1983 r.) Ojciec Święty wraz z milionową rzeszą ludzi odśpiewał wtedy Nieszpory, a następnie nawiedził Sanktuarium, gdzie spotkał się z Franciszkanami.

Przybywający na Górę św. Anny mogą zatrzymać się, przenocować i posilić w wybudowanym specjalnie dla pątników w 1938 roku Domu Pielgrzyma.

Porządek Mszy św. w Bazylice jest następujący:

 • w niedziele o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 15.30 i 17.00. Nieszpory niedzielne o godz. 14.00.
 • w dni powszednie o godz.: 6.30. 11.00, (od 01.04. do 31.10).

Spotkania dla osób z problemem alkoholowym odbywają się w ostatnią sobotę miesiąca w domu katechetycznym o godz. 15.00; Msza św. w Bazylice o godz. 19.00.

Na terenie miejscowości Góra św. Anny znajduje się amfiteatr skalny z pomnikiem Czynu Powstańczego, natomiast przy drodze wiodącej do Leśnicy znajduje się Muzeum upamiętniające Powstania Śląskie.

Adres:
Klasztor Franciszkanów
ul. Klasztorna 6
47-154 Góra św. Anny
tel. 077/461 54 15, tel./fax 077/461 54 63

Dom Pielgrzyma
Jana Pawła II
47-154 Góra św. Anny tel./fax 077/461 54 88Więcej informacji na stronie diecezji opolskiej: www.diecezja.opole.pl/