słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Słownik Skróty: wydawnictw …nazw zakonów …liturgiczne …ksiąg biblijnych

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości
SŁOWNIK SKRÓTÓW

Podano tu skróty najczęściej używane w piśmiennictwie kościelnym i teologicznym. Niektóre skróty są wieloznaczne - np. "Dz" przy określeniu wspomnienia liturgicznego w danym dniu będzie oznaczać "dziewica", "Dz" w kontekście wskazującym na cytat z Pisma św. oznacza "Dzieje Apostolskie", a "Dz" w odniesieniu do jakiejś doktrynalnej wypowiedzi Kościoła oznacza zbiór Denzingera. Dlatego też, żeby ułatwić wyszukanie właściwego znaczenia, strona ta podzielona została na 5 najczęściej występujących kategorii.

  • Skróty oznaczające nazwę dokumentu, książki, serii wydawniczej itp.
  • Skróty oznaczające nazwę zakonu (najczęściej pojawiają się po nazwisku osoby zakonnej)
  • Skróty używane w kalendarzu liturgicznym (np. "bm", "dz")
  • Skróty (tzw. "sigla") ksiąg biblijnych
  • Inne skróty
Najczęściej stosowane skróty nazw dokumentów, książek, serii wydawniczych itp.
AAS Acta Apostolicae Sedis, Rzym 1909- (Akta Stolicy Apostolskiej)
AK Ateneum Kapłańskie, Włocławek 1909-
ASS Acta Sanctae Sedis, Rzym 1865-1908 (zbiór akt Stolicy Apostolskiej przed rozpoczęciem serii AAS)
BF Breviarium Fidei, wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa SJ i I. Bieda SJ (wydanie 2 zaktualizowane i poprawione, Poznań 1989)
CC Corpus Christianorum, Brepols - nowe, powstające obecnie wydanie łacińskich pisarzy kościelnych
ChL Christifideles laici, adhortacja posynodalna Jana Pawła II o powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie 30.12.1988)
Communio Communio. Międzynarodowy przegląd teologiczny, Poznań 1980-
CSEL Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Vindobonae 1886- (seria pism wybitnych chrześcijańskich łacińskich autorów kościelnych)
CT(h) Collectanea Theologica, Warszawa 1949-
CT Catechesi tradendae, adhortacja apostolska Jana Pawła II o katechizacji w naszych czasach (16.10.1979)
DA Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich, Apostolicam actuositatem
DB Sobór Watykański II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, Christus Dominus
DE Sobór Watykański II, Dekret o ekumenizmie, Unitatis redintegratio
Denz. Zob. DS
DF(K) Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej, Optatam totius
DK Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów, Presbyterorum ordinis
DM Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła, Ad gentes divinitus
DRN Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate
DS H. Denzinger, Enchiridion Symbolorum (Wykaz doktrynalnych wypowiedzi Kościoła)
DSP Sobór Watykański II, Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli, Inter mirifica
DV Dominum et Vivificantem, encyklika Jana Pawła II o Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata (18.05.1986)
DWCh Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, Gravissimum educationis
DWK Sobór Watykański II, Dekret o kościołach wschodnich katolickich, Orientalium Ecclesiarum
DWR Sobór Watykański II, Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae
DZ Sobór Watykański II, Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego, Perfectae caritatis
Dz Zob. DS
EK Encyklopedia Katolicka, red. zbior, Lublin 1985-
EN Evangelii nuntiandi, adhortacja apostolska pp. Pawła VI o ewangelizacji w świecie współczesnym (8.12.1975)
EV Evangelium vitae, encyklika Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
FC Familiaris Consortio, adhortacja apostolska Jana Pawła II (1981)
KDK Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele, Gaudium et spes
KK Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen gentium
KKK Katechizm Kościoła Katolickiego
KL Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej, Sacrosanctum Concilium
KO Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, Dei Verbum
KPK Kodeks Prawa Kanonicznego (1983)
LE Laborem exercens, encyklika Jana Pawła II
LM Lekcjonarz Mszalny
MC Marialis cultus, adhortacja apostolska pp. Pawła VI o należytym kształtowaniu i rozwijaniu kultu Najświętszej MaryiPanny (2.02.1974)
MD Mulieris dignitatem, list apostolski Jana Pawła II o godności i powołaniu kobiety (15.08.1988)
MR Mszał Rzymski
OR L'Osservatore Romano, wyd. polskie Rzym 1980-
OWMR Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego
PDV Pastores dabo vobis, posynodalna adhortacja apostolska Jana Pawła II o formacji kapłanów we współczesnym świecie (25.03.1992)
PG Patrologia graeca, I-CLXI, wyd. J.P. Migne, Paryż 1857-66 (zbiór dzieł greckich Ojców Kościoła)
PL Patrologia latina, I-CCXXI, wyd. J.P. Migne, Paryż 1844-55 (2 wyd.1878-1890) (zbiór dzieł łacińskich Ojców Kościoła)
PO Patrologia orientalis, I-XXL, wyd. R. Graffin i F. Nau, Paryż 1903-
POK Pisma Ojców Kościoła, seria wydawnicza Poznań 1924-
PP Przegląd Powszechny, Warszawa 1884-
PSP Pisma starochrześcijańskich pisarzy, seria wydawnicza, Warszawa 1969-
RD Redemptoris donum, adhortacja apostolska Jana Pawła II o konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy Odkupienia (25.03.1984)
RH Redemptor hominis, encyklika Jana Pawła II (4.03.1979)
RM Redemptoris mater, encyklika Jana Pawła II o Błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła (25.03.1987)
RMs Redemptoris missio, encyklika Jana Pawła II o stałej aktualności posłania misyjnego (7.12.1990)
RP Reconciliatio et poenitentia, adhortacja apostolska Jana Pawła II o pojednaniu i pokucie w dzisiejszym posłannictwie Kościoła (2.12.1984)
SC Sources Chrétiennes, wyd. H. de Lubac, J. Danielou, C. Mondéseret, Paryż 1941-, seria krytycznych wydań pism Ojców Kościoła i innych pisarzy kościelnych z tłumaczeniem na j. francuski
SRS Sollicitudo rei socialis, encyklika Jana Pawła II o "społecznej trosce Kościoła", wydana z okazji 20-tej rocznicy Populorum progressio (30.12.1987)
STh Summa theologica, św. Tomasz z Akwinu - Suma Teologii. Dalsze numery oznaczają części: I (prima - pierwsza), I IIae (prima secundae - pierwsza cz. drugiej), II IIae (secunda secundae - druga cz. drugiej), III (tertia - trzecia), XP (extra pars - część dodatkowa). Kolejny numer oznacza kwestie (np. q.1), następny artykuły (np. a.1), następny części artykułów (np. ad 1, sed contra)
VS Veritatis splendor, encyklika Jana Pawła II o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła (6.08.1993)
Najczęściej używane skróty w kalendarzach liturgicznych

Uwaga: skrót podwojony oznacza l. mnogą, np. bb=biskupi
 
Ap Apostoł
BN Boże Narodzenie
b (Bp) biskup
bm (Bp i M) biskup i męczennik
Dk (Diak) Diakon
Dr K Doktor Kościoła
d (dz) dziewica
dz m(Dz i M) dziewica i męczennica
k (Kapł.) Kapłan
m męczennik
NMP Najświętsza Maryja Panna
pp papież
wyzn wyznawca
z (Zak) zakonnik lub zakonnica
Skróty biblijne
(podane według kolejności ksiąg w Piśmie św.) 
 
Stary Testament   
RdzKs. RodzajuPrzKs. Przysłów
Wj Ks. Wyjścia Koh Ks. Koheleta
Kpł Ks. Kapłańska Pnp Pieśń nad Pieśniami
Lb Ks. Liczb Mdr Ks. Mądrości
Pwt Ks. Powtórzonego Prawa Syr Mądrość Syracha
Joz Ks. Jozuego Iz Ks. Izajasza
Sdz Ks. Sędziów Jr Ks. Jeremiasza
Rt Ks. Rut Lm Lamentacje
1 Sm 1 Ks. Samuela Ba Ks. Barucha
2 Sm 2 Ks. Samuela Ez Ks. Ezechiela
1 Krl 1 Ks. Królewska Dn Ks. Daniela
2 Krl 2 Ks. Królewska Oz Ks. Ozeasza
1 Krn 1 Ks. Kronik Jl Ks. Joela
2 Krn 2 Ks. Kronik Am Ks. Amosa
Ezd Ks. Ezdrasza Ab Ks. Abdiasza
Ne Ks. Nehemiasza Jon Ks. Jonasza
Tb Ks. Tobiasza Mi Ks. Micheasza
Jdt Ks. Judyty Na Ks. Nahuma
Est Ks. Estery Ha Ks. Habakuka
1 Mch 1 Ks. Machabejska So Ks. Sofoniasza
2 Mch 2 Ks. Machabejska Ag Ks. Aggeusza
Hi Ks. Hioba Za Ks. Zachariasza
Ps Ks. Psalmów Ml Ks. Malachiasza

 
Nowy Testament   
Mt Ew. wg św. Mateusza 1 Tm 1 List do Tymoteusza
Mk Ew. wg św. Marka 2 Tm 2 List do Tymoteusza
Łk Ew. wg św. Łukasza Tt List do Tytusa
J Ew. wg św. Jana Flm List do Filemona
Dz Dzieje Apostolskie Hbr List do Hebrajczyków
Rz List do Rzymian Jk List św. Jakuba
1 Kor 1 List do Koryntian 1 P 1 List św. Piotra
2 Kor 2 List do Koryntian 2 P 2 List św. Piotra
Ga List do Galatów 1 J 1 List św. Jana
Ef List do Efezjan 2 J 2 List św. Jana
Flp List do Filipian 3 J 3 List św. Jana
Kol List do Kolosan Jud List św. Judy
1 Tes 1 List do Tesaloniczan Ap Apokalipsa św. Jana
2 Tes 2 List do Tesaloniczan

 

 
 
 

Inne skróty dotyczące Pisma św.
LXX Septuaginta, najważniejsza z greckich wersji Starego Testamentu, powstała prawdopodobnie w III/II w. prz. Chr. Wlg. Wulgata, najważniejsze łacińskie tłumaczenie Biblii dokonane przez św. Hieronima w IV w. (zatwierdzona jako obowiązująca wersja łacińska Pisma św. przez pp. Sykstusa V po Soborze Trydenckim)
NT Nowy Testament ST Stary Testament
Inne skróty
 
abp arcybiskup
arch. archidiecezja lub archanioł
bp biskup
kard. kardynał
ks. ksiądz
NMP Najświętsza Maryja Panna
NSPJ Najświętsze Serce Pana Jezusa
pp. papież
pw. (kościół) pod wezwaniem


Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła