słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości
Regulamin Usług Internetowych Fundacji „Opoka”

 

I Pojęcia:

 1. Fundacja „Opoka” z siedzibą w Warszawie 01-015, Skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6, wpisana do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy pod nr F-1023/98.
 2. Aplikant — osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o możliwość bezpłatnego korzystania z usług internetowych Fundacji „Opoka”.
 3. Usługobiorca — osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - aplikacja której została rozpatrzona pozytywnie i do której przesłano potwierdzenie stworzenia konta poczty elektronicznej i/lub serwera wirtualnego i która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Usługi internetowe — dla potrzeb niniejszego regulaminu rozumie się przez to zakładanie i administrowanie kontami poczty elektronicznej, tzw. „serwerami wirtualnymi” oraz innymi oferowanymi w wyniku postępu technologicznego.
 5. Serwer wirtualny — serwis internetowy użytkownika umiejscowiony na serwerze administrowanym przez Fundację „Opoka”.
 6. Koordynator projektu „Opoka” — osoba pośrednicząca pomiędzy Fundacją „Opoka” a aplikantami. Koordynator jest osobą powołana w danej diecezji, zgromadzeniu, zakonie, innej osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.

 

II Regulamin

 1. Bezpłatne usługi internetowe oferowane przez Fundację „Opoka” przeznaczone są dla osób fizycznych związanych ze środowiskiem Kościoła katolickiego.
 2. Instytucje związane z Kościołem obowiązuje odrębny cennik oraz dodatkowy regulamin dla instytucji (instytucje centralne i regionalne Kościoła katolickiego; diecezje; parafie i organizacje skupione przy parafiach; osoby duchowne; zgromadzenia zakonne; katolickie przedszkola, szkoły podstawowe, średnie i wyższe; instytuty; ośrodki pomocy i inne). Niniejszy regulamin dotyczy instytucji w zakresie nieuregulowanym Regulaminem Świadczenia Usług dla Instytucji.
 3. Osoby prywatne mają prawo korzystania z usług Fundacji „Opoka” tylko w przypadku pozytywnej weryfikacji przez proboszcza lub przez inną osobę pracującą w instytucji kościelnej.
 4. W przypadku organizacji, celem których jest prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja zapewnia stworzenie i administrowanie jednym (głównym) adresem poczty elektronicznej. Możliwe jest stworzenie i administrowanie większą ilością kont poczty elektronicznej dla danej organizacji na zasadzie współpracy barterowej aplikanta z Fundacją „Opoka” (działalność reklamowa, redakcyjna, wydawnicza itd.).
 5. Zgłoszenia od aplikantów przyjmowane są wyłącznie na specjalnych formularzach dostępnych w Fundacji „Opoka”, u koordynatorów projektu „Opoka” (lista dostępną w serwisie www.opoka.org.pl) oraz w serwisie internetowym www.opoka.org.pl . Poprawnie wypełnione formularze należy przesyłać do koordynatora projektu „Opoka”, na adres korespondencyjny Fundacji „Opoka” lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: uslugi@opoka.org.pl . Formularze przesłane bezpośrednio do Fundacji „Opoka” będą weryfikowane i w przypadku wystąpienia niezgodności (nieprawidłowo wypełniony formularz lub niezgodność z brzmieniem pkt. II pkt. 1 niniejszego regulaminu), Fundacja ma prawo odmówić wykonania usług internetowych.
 6. Potwierdzenia stworzonych kont poczty elektronicznej oraz serwerów wirtualnych przesyłane są do aplikantów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Potwierdzenie zawiera niezbędne dane umożliwiające rozpoczęcie korzystania z usług internetowych Fundacji „Opoka”: nazwę użytkownika i hasło dostępu. W przypadku zagubienia tych danych przez aplikanta nie ma możliwości ponownego odtworzenia hasła i należy zwrócić się do Fundacji z prośbą o jego zmianę.
 7. Konta poczty elektronicznej oraz serwery wirtualne zakładane i administrowane są na serwerach Fundacji „Opoka”:
  *”Petrus” (umieszczony w Gliwicach)
  *”Paulus” (umieszczony w Warszawie)
 8. Pojemności konta pocztowego oraz serwera wirtualnego wymienione są na stronie http://www.opoka.org.pl/faq/index.html a Fundacja „Opoka” zastrzega sobie możliwość zmian podanych parametrów. Do każdego serwera wirtualnego założone może być maksymalnie 10 kont. Istnieje możliwość założenia większej ilości kont na zasadzie barteru. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zakładania na naszych serwerach także domen innego rodzaju, przy czym należy pamiętać, że poddomeny w domenie *.org.pl, *.com.pl, *.pl (czyli np. "instytucja.pl") muszą być rejestrowane u tzw. zewnętrznego rejestratora domen internetowych.
 9. Fundacja "Opoka" zastrzega sobie prawo do zmiany limitów przyznanych zasobów. Nowe limity obowiązują od momentu opublikowania na stronie http://www.opoka.org.pl/http://www.opoka.org.pl/faq/index.html .
 10. Wszyscy użytkownicy tzw. serwerów wirtualnych i stron internetowych publikowanych w sieci Internet dzięki usługom Fundacji „Opoka” zobligowani są do zamieszczenia w widocznym miejscu strony głównej każdego publikowanego serwisu informacji o następującej treści: „Witryna opublikowana dzięki usługom internetowym Fundacji „Opoka” wraz z logo serwisu www.opoka.org.pl. Tekst informacji oraz logo nie mogą być modyfikowane. Loga do zamieszczenia znajdują się pod adresem internetowym: http://www.opoka.org.pl/info/bannery.html .
 11. Fundacja „Opoka” zastrzega sobie możliwość przesyłania do wszystkich usługobiorców informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej o planach związanych z przebudową systemu, serwisem internetowym www.opoka.org.pl oraz ofert partnerów i sponsorów Fundacji „Opoka” (maksymalnie raz w tygodniu jako plik bez załącznika).
 12. Treści materiałów zamieszczonych w serwisach internetowych usługobiorców korzystających z usług internetowych Fundacji „Opoka” muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, ogólnie uznawanymi zasadami współżycia społecznego, moralnością oraz nauką społeczną Kościoła katolickiego. Niestosowanie się po niniejszego punktu skutkuje natychmiastowym zablokowaniem usług internetowych przez Fundację „Opoka”. Usługobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność prawną za zamieszczone w swoim serwisie treści.
 13. Obowiązuje zakaz wysyłania z konta pocztowego obsługiwanego przez serwery Fundacji „Opoka” niechcianej i nie zamówionej przez innych użytkowników korespondencji, czyli tzw. SPAM-u (np. niezamówionych treści o charakterze reklamowym). Nie stosowanie się do niniejszego punktu skutkuje natychmiastowym zablokowaniem usług internetowych przez Fundację „Opoka”.
 14. Bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian regulaminu pod adresem (http://www.opoka.org.pl/faq/index.html) i zapoznawania się z nimi.
 15. Fundacja „Opoka” nie bierze odpowiedzialności za problemy nieprawidłowego funkcjonowania usług internetowych wynikłych z przyczyn niezależnych od Fundacji „Opoka” takich jak: problemy z łączami internetowymi, zdarzenia i wypadki losowe, katastrofy, kradzieże i inne.
 16. Wszelkie uwagi dotyczące usług internetowych Fundacji „Opoka” należy kierować wyłącznie na adres korespondencyjny Fundacji „Opoka” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej uslugi@opoka.org.pl.
 17. Fundacja "Opoka" będzie informować usługobiorców, za pomocą poczty elektronicznej, o wszelkich wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem usługi i serwerów Fundacji. Ewentualne reklamacje usług będą rozpatrywane przez Fundację „Opoka” w terminie 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia.
 18. Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem „Regulaminu Usług Internetowych Fundacji Opoka”.
 19. Usługobiorca ma prawo zrezygnować z usługi usług internetowych, zawiadamiając o tym fakcie Fundację „Opoka” poprzez pocztę elektroniczną: uslugi@opoka.org.pl lub adres korespondencyjny: Fundacja „Opoka”, Skwer Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa
 20. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie na udostępniony Fundacji „Opoka” adres elektroniczny informacji handlowych dotyczących sponsorów Fundacji „Opoka” bądź podmiotów współpracujących z Fundacją „Opoka”.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Fundacji „Opoka” w dniu 19 września 2003 roku, ze zmianami w dn. 29.10.2005.


opr. mg/mg

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła