Liturgia słowa

20 października 2014 (poniedziałek)
- XXIX Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Ef 2,1-10
Psalm responsoryjny:Ps 100
Ewangelia:Łk 12,13-21
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie dowolne

św. Jana Kantego

Patroni

św. Artemiusz, św. Andrzej z Krety, św. Kaprazjusz z Agen, św. Bertilla Boscardin, św. Acca, św. Jan Kanty*


Pierwsze CZYTANIE
Ef 2,1-10

I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata,według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił o życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100

Ps 100 (99), 1-2. 3. 4-5 (R.: por. 3cd)

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie, *
służcie Panu z weselem.
Stawajcie przed obliczem Pana *
z okrzykami radości.

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, *
On sam nas stworzył;
jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

Bóg sam nas stworzył, my Jego własnością.


EWANGELIA
Łk 12,13-21

Wtedy ktoś z tłumu rzekł do Niego: "Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem". Lecz On mu odpowiedział: "Człowieku, któż Mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?" Powiedział też do nich: "Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa [we wszystko], życie jego nie jest zależne od jego mienia". I opowiedział im przypowieść: "Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj! Lecz Bóg rzekł do niego: "Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?" Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem".


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Jeszcze tej nocy…

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Powiadają, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Są jednak ludzie, którym wystarczy pewien poziom dobrobytu, aby zaprzestać wyścigu po więcej dóbr tego świata. Spokojny byt w tym niespokojnym świecie wydaję się dla nich marzeniem, którego realizacja pozwoli na zagwarantowanie sobie odpowiedniego poziomu życia, bez konieczności martwienia się o dzień jutrzejszy. Czyż nie tego oczekiwał gospodarz z dzisiejszej przypowieści? Dostrzegł szansę na pomnożenie swoich dóbr, postanowił ją wykorzystać. Gdzie więc popełnił błąd, skoro jego postawa nie spotkała się z uznaniem Zbawiciela, a nawet została w opowiedzianej przez Niego przypowieści skrytykowana?

Otóż jak to często w życiu bywa, problem stały się życiowe priorytety owego człowieka. W swoich planach na przyszłość nie wziął on pod uwagę, że ze zgromadzonych przez siebie zbiorów zwyczajnie nie zdąży już skorzystać. Komu więc przypadnie to, coś przygotował, pyta Chrystus Pan w przypowieści? O ile zaradnością jest wykorzystanie szansy, jaka pojawiła się wraz z dobrym urodzajem, co niewątpliwie zrobił bohater dzisiejszej Ewangelii, o tyle głupotą jest takie skoncentrowanie się na sprawach doczesnych, które z najbliższego pola widzenia człowieka usuwa na bok pytania o sens życia i dobra wieczne.

Przypowieść opowiedziana przez Pana Jezusa, była Jego reakcją na próbę wciągnięcia Go w konflikt rodzinny dotyczący majątku jednego z Jego słuchaczy. Oto mając możliwość słuchania Zbawiciela, żyjąc w czasach, o których marzyli patriarchowie i prorocy, człowiek ów koncentruje się na sporze o rodzinny majątek. Mogąc zagwarantować sobie dom w niebie, nie ręką ludzką uczyniony, próbuje wymóc na Jezusie wsparcie w uzyskaniu domu, po którym do czasów dzisiejszych nie pozostał nawet najmniejszy ślad.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Pytania o wieczność, jakie człowiek winien sobie stawiać, powinny wyznaczać zakres jego troski o dobra doczesne. Cóż przyjdzie bowiem człowiekowi, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Owszem, warto i trzeba zabiegać o dobre wykorzystanie darów danych nam od Boga w życiu doczesnym. Kto jednak tak bardzo się na nich koncentruje, że zapomina o wieczności, w świetle dzisiejszej Ewangelii jest zwyczajnym głupcem.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby troszczą się o dobra doczesne, zawsze zadawać sobie pytanie, czy Ne dzieje się to kosztem dóbr wiecznych?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

20 października 2014 r.

Ważne fakty

1944 Siły sprzymierzonych zajęły Aachen w Niemczech.
1944 Oddziały USA wylądowały w Leyte na Filipinach.
1935 Zakończył się Długi marsz Mao Zedonga (w Yenan w północnych Chinach).
1870 Papież Pius IX odroczył dalsze obrady Soboru Watykańskiego I, co jak się później okazało, było równoznaczne z jego zamknięciem.
1827 Bitwa pod Navarino, w pobliżu wybrzeży Grecji, w której flota brytyjska, francuska, i rosyjska zniszczyły flotę egipską i turecką.
1818 Wielka Brytania i Stany Zjednoczone ustaliły 49ty równoleżnik jako granicę USA i Kanady.

Urodzili się

1891 James Chadwick, fizyk angielski
1859 John Dewey, filozof amer. (filozofia społeczna, psychologia, etyka i in.)
1854 Arthur Rimbaud, poeta franc.
1677 Stanisław Leszczyński, król Polski (1704-09 i 1733-34)
1632 Christopher Wren, architekt angielski

Jan Paweł II:

Z sytuacją bezrobocia jest związane takie podejście do pracy, w którym człowiek staje się narzędziem produkcji, zatracając w konsekwencji swą godność osobową. W praktyce zjawisko to przybiera formę wyzysku. Często przejawia się on w takich sposobach zatrudniania, które nie tylko nie gwarantują pracownikowi żadnych praw, ale zniewalają go poczuciem tymczasowości i lękiem przed utratą pracy do tego stopnia, że jest pozbawiony wszelkiej wolności w podejmowaniu decyzji. (...) Trzeba uczynić wszystko, ażeby praca nie straciła swojej właściwej godności. Celem bowiem pracy — każdej pracy — jest sam człowiek.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: