Liturgia słowa

9 października 2015 (piątek)
- XXVII Tydzień Okresu Zwykłego


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Jl 1, 13-15
2, 1-2
Psalm responsoryjny:Ps 9
Ewangelia:Łk 11, 15-26
Kolor szat liturgicznych:Biały

Wspomnienie dowolne

bł. Wincentego Kadłubka, biskupa

Patroni

św. Demetriusz z Aleksandrii, święci Eleutheriusz i Rusticus, święci Andronicus i Athanasia, św. Dionizy z Paryża, św. Dionizy Areopagita, św. Savin, św. Publia, św. Ludwik Bertrán, bł. Wincenty Kadłubek.


Pierwsze CZYTANIE
Jl 1, 13-15
2, 1-2

Przepaszcie się, a płaczcie, kapłani; narzekajcie, słudzy ołtarza, wejdźcie i nocujcie w worach, słudzy Boga mojego, bo zniknęła z domu Boga waszego ofiara z pokarmów i napojów.
Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga waszego, i wołajcie do Pana: Ach, biada! Co za dzień! Bliski jest dzień Pana, a przyjdzie on jako spustoszenie od Wszechmogącego.
Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 9

Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9 (R.: por. 9a)

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

Chwalić Cię będę, Panie, całym moim sercem, *
opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła.
Cieszyć się będę i radować Tobą, *
zaśpiewam psalm na cześć Twego imienia, Najwyższy.

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

Rozgromiłeś pogan, wygubiłeś grzeszników, *
na wieki wymazałeś ich imię.
Poganie wpadli do dołu, który sami kopali, *
w sidle przez nich ukrytym noga ich uwięzła.

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.

A Pan zasiada na wieki, *
przygotował swój tron, by sądzić.
Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, *
rozstrzygał bezstronnie sprawy narodów.

Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

J 12, 31b-32

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony,
a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja


EWANGELIA
Łk 11, 15-26

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba.
On jednak znając ich myśli rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda.
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.
Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam.
I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy niż poprzedni».


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Królestwo wewnętrznie skłócone

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Argument, jaki Pan Jezus wysunął wobec swoich adwersarzy powinien przekonać najbardziej sceptycznie nastawionego człowieka. Wszak każda kłótnia przybliża koniec i rujnuje jakąkolwiek współpracę. Królestwo wewnętrznie skłócone jest więc symbolem podziału i niezdolności do spójnego działania. Wobec znaków, jakie czynił Pan Jezus zarzut, że dokonuje ich mocą złego ducha okazywał się zwyczajnie nietrafiony. Tyle, że właśnie spójność nauczania Zbawiciela, Jego cuda i postawa, jaką na co dzień prezentował wobec ludzi, stawała się największym problemem dla Jego adwersarzy. Trudno było cokolwiek sensownego przeciwstawić orędziu Dobrej Nowiny, przykazaniom miłości Boga i bliźniego więc najbardziej absurdalny argument wydawał się równie dobry, jak każdy inny.

Nauka jaka płynie z dzisiejszej perykopy Ewangelii, powinna także nam wskazywać kierunek naszego działania. Po pierwsze, przygotowywać nas na to, że nawet całkowita wierność Bogu i Jego prawom, nie uchroni nas od najbardziej absurdalnych zarzutów ze strony wrogów Chrystusowego krzyża. O drugie, jeśli chcemy zachować spójność przekazu wobec świata, powinniśmy pamiętać, że kłótnie pomiędzy uczniami Zbawiciela uniemożliwiają nam skuteczne działanie i dawanie świadectwa o Jezusie. Po trzecie zaś, powinniśmy zadbać przede wszystkim o jedność ze Zbawicielem. Dopiero wówczas nie będziemy przypominali królestwa wewnętrznie skłóconego.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Współczesny człowiek ma niestety tendencję do postępowania według sprzeczności. Chciałby żyć według zasady „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Tyle, że to właśnie przypomina królestwo wewnętrznie skłócone. Życie w świecie sprzeczności, gdzie dobro pomieszane zostało ze złem. Pragnienie pójścia za Jezusem, z przywiązaniem do marności tego świata. Tak jednak nie da się żyć i być szczęśliwym. Jedynie prawdziwe nawrócenie da nam bowiem poczucie, że postępujemy w dobrym kierunku, obierając drogę prowadzącą do celu.

PYTANIE DLA ODWAŻNYCH

Czy żyję według spójnego systemu wartości?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "Darowizna na działalność Fundacji - rozwój strony Liturgia"

Kalendarium

9 października 2015 r.

Ważne fakty

1980 Czesławowi Miłoszowi przyznana została literacka Nagroda Nobla
1967 Ernesto 'Che' Guevara, rewolucjonista, zamordowany został w Boliwii.
1958 Zmarł papież Pius XII
1934 Aleksander, król Jugosławii i francuski Minister Spraw Zagr. Ludwik Barthou zamordowani przez terrorystów chorwackich w Marsylii.
1875 Powstała Powszechna Unia Pocztowa, z siedzibą w Bernie w Szwajcarii.
1794 Bitwa pod Maciejowicami, w której wojska insurekcji kościuszkowskiej odniosły znaczną porażkę, a sam Kościuszko dostał się do niewoli.
1779 Pierwsze zamieszki ludytów w Manchesterze, protestujących przeciw wprowadzeniu maszyn przędzalniczych.

Urodzili się

1908 Jacques Tati, reżyser filmowy franc.
1835 Camille Saint-Saëns, kompozytor franc.

Jan Paweł II:

Zobojętnienie religijne i zupełny brak praktycznego odniesienia do Boga nawet w obliczu najpoważniejszych problemów życiowych są zjawiskami nie mniej niepokojącymi i destruktywnymi niż jawny ateizm. I nawet jeśli wiara chrześcijańska zachowała się jeszcze w niektórych tradycjach i obrzędach, to stopniowo traci ona swe miejsce w najistotniejszych momentach ludzkiej egzystencji, takich jak narodziny, cierpienie i śmierć. W rezultacie, współczesnego człowieka stojącego w obliczu tajemnic i pytań, na które nie znajduje odpowiedzi, ogarnia rozczarowanie i rozpacz lub nawet pokusa wyeliminowania źródła tych problemów przez położenie kresu ludzkiemu życiu.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne:

Newslettery: