Drogi Czytelniku portalu OPOKA.ORG.PL!

Czy zdarzyło Ci się przeczytać w Internecie tekst, który Cię poruszył? Wpisałeś w wyszukiwarce pytanie i na naszej stronie znalazłeś odpowiedź?

Opoka od piętnastu lat dociera do każdego, aby dawać nadzieję i umacniać wiarę. Jest to możliwe dzięki ludziom takim jak Ty, którzy swoim darem wspomagają dzieła Kościoła.

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych", mówi Pismo Święte. Chcemy dalej to Słowo głosić w Internecie, wierząc, że nasza wspólna praca zmieni Internet i ludzkie serca.

Przekaż Jałmużnę Wielkopostną dla Fundacji Opoka! Pomóż wzrastać w wierze kolejnym pokoleniom!

Krzysztof Piądłowski
Prezes Zarządu Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny

Liturgia słowa

21 kwietnia 2014 (poniedziałek)
- I Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dz 2,14
22-33
Psalm responsoryjny:Ps 118
Ewangelia:Mt 28,8-15
Kolor szat liturgicznych:Biały

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy

Patroni

św. Anzelm bp i dr Kościoła*, św. Beuno, św. Maelrubba, św. Ethilwald, św. Anastazy z Antiochii, św. Konrad z Prazham, św. Symeon Barsabas i Towarzysze.


Pierwsze CZYTANIE
Dz 2,14
22-33

Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów. Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał. Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei, że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu. Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy. Więc jako prorok, który wiedział, że Bóg przysiągł mu uroczyście, iż jego Potomek zasiądzie na jego tronie, widział przyszłość i przepowiedział zmartwychwstanie Mesjasza, że ani nie pozostanie w Otchłani, ani ciało Jego nie ulegnie rozkładowi. Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 118

Ps 16 (15), 1-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1)

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
lub Alleluja.

Zachowaj mnie, Boże, bo uciekam się do Ciebie, *
mówię do Pana: «Tyś jest Panem moim».
Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, *
to On mój los zabezpiecza.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
lub Alleluja.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, *
bo serce napomina mnie nawet nocą.
Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy, *
On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
lub Alleluja.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, *
a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie,
bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz *
i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
lub Alleluja.

Ty ścieżkę życia mi ukażesz, *
pełnię Twojej radości
i wieczną rozkosz *
po Twojej prawicy.

Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem.
lub Alleluja.


EWANGELIA
Mt 28,8-15

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: "Witajcie!" One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: "Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą". Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: "Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu". Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Apostołki Zmartwychwstałego

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Cokolwiek nie powiedzieć o roli kobiet w czasach Chrystusa, jakkolwiek by nie interpretować rolę kobiet we współczesnym Kościele, to czytając lekturę dzisiejszej Ewangelii można stwierdzić bez chwili wahania, że mimo iż do pełnienia roli apostołów w sensie ścisłym, Pan Jezus wybrała samych mężczyzn, o tyle w szerokim tego słowa znaczeniu, pierwszymi apostołami Zmartwychwstałego stały się właśnie kobiety, który Jezus ukazał się po swym zmartwychwstaniu. To one zaniosły Apostołom tę radosną wieść, że Jezus żyje. To one pierwsze, dały wyraz temu przesłaniu, jakie do dziś niesie ze sobą świadectwo pustego grobu naszego Pana.

Przesłanie to dla wierzących jest przesłaniem nadziei, jest źródłem mocy i męstwa wobec nawet najbardziej złowrogich reakcji świata, który wystraszył się tej życiodajnej prawdy. Prawda o Zmartwychwstaniu jest bowiem wyjątkowo groźna dla tych, którzy odrzucili w swoim życiu zarówno nauczanie, jak i osobę Zbawiciela. Jest tak dlatego, ponieważ Ten, kto mam moc, by będąc zabitym powrócić do życia, jest absolutnym zwycięzcą! Jest pogromcą zła a zarazem Zbawicielem, Odkupicielem człowieka. Jest Tym, przed którym musi się zgiąć każde kolano, a każdy język musi oddać mu cześć.

Nowe życie bowiem otrzymaliśmy dzięki Chrystusowi! Tak jak Naród wybrany rokrocznie na święto Paschy zabijał i spożywał pieczonego na ogniu Baranka, aby podtrzymywać pamięć i świętować tę noc, w której Bóg ujął się za swoim ludem, i mocną ręką i wyciągniętym ramieniem wywiódł ich pośród cudów i zadziwiających zjawisk natury z domu niewoli, tak my świętując Paschę Nowego Przymierza, świętujemy wyprowadzenie nas z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych, świętujemy zwycięstwo, jakie odniósł Baranek bez skazy

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Dlatego też, kimkolwiek w życiu byśmy nie byli, będziemy głosicielami Orędzia o Chrystusie – dawcy Nowego Życia, jeśli tylko w każdej jego chwili będziemy odważnie dawać świadectwo o nadziei, której daliśmy wiarę, jeśli będziemy żyć według zasad tej miłości, która przyjąwszy krzyż, raz na zawsze pokonała śmierć, otwierając nam drogę do życia wiecznego. Każdy człowiek ma w życiu swoją rolę i swoje wyjątkowe zadania, do których powołuje nas Pan. Jednak jakiekolwiek nie były by drogi naszego ziemskiego powołania, na każdej z nich możemy i powinniśmy dawać świadectwo o Chrystusie.

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, aby zawsze by apostołami Zmartwychwstałego Pana?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "darowizna na działalność Fundacji - Jałmużna wielkopostna"

Serwis informacyjny

Kalendarium

21 kwietnia 2014 r.

Ważne fakty

-753 Według tradycji tego dnia założono starożytny Rzym.
1509 Henryk VIII został królem Anglii.
1957 Encyklika Piusa XII "Fidei donum" (misje afrykańskie)
1960 Nowe miasto Brasilia ogłoszone stolicą Brazylii w miejsce Rio de Janeiro.
1967 Król Konstantyn II Grecki został obalony w przewrocie wojskowym, po czym ogłoszony został stan wyjątkowy.
1989 Ponad 100,000 chińskich studentów zgromadziło się na Placu Tiananmen wbrew rządowym zakazom.
1996 Stolica Apostolska wyraziła potępienie weta prez. Clintona wobec ustawy kongresu USA zakazującej przerywania zaawansowanej ciąży.

Urodzili się

1782 Friedrich Froebel, niemiecki pedagog
1923 John Mortimer, autor i dramatopisarz angielski
1926 Królowa Anglii Elżbieta II

Jan Paweł II:

Kościół rodzi się z tajemnicy paschalnej. Właśnie dlatego Eucharystia, która w najwyższym stopniu jest sakramentem tajemnicy paschalnej, stanowi centrum życia eklezjalnego. Dostrzegamy to już w pierwszych relacjach o życiu Kościoła, (...) ŤŁamanie chlebať oznacza właśnie Eucharystię. Po dwóch tysiącach lat nadal urzeczywistniamy ten pierwotny obraz Kościoła. Gdy to czynimy podczas sprawowania Eucharystii, mamy przed oczyma duszy misterium paschalne: to, co wydarzyło się w wieczór Wielkiego Czwartku, podczas Ostatniej Wieczerzy i po niej.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne: