Drogi Czytelniku portalu OPOKA.ORG.PL!

Czy zdarzyło Ci się przeczytać w Internecie tekst, który Cię poruszył? Wpisałeś w wyszukiwarce pytanie i na naszej stronie znalazłeś odpowiedź?

Opoka od piętnastu lat dociera do każdego, aby dawać nadzieję i umacniać wiarę. Jest to możliwe dzięki ludziom takim jak Ty, którzy swoim darem wspomagają dzieła Kościoła.

"Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym Słowem, które pochodzi z ust Bożych", mówi Pismo Święte. Chcemy dalej to Słowo głosić w Internecie, wierząc, że nasza wspólna praca zmieni Internet i ludzkie serca.

Przekaż Jałmużnę Wielkopostną dla Fundacji Opoka! Pomóż wzrastać w wierze kolejnym pokoleniom!

Krzysztof Piądłowski
Prezes Zarządu Fundacji "OPOKA"

Dołącz do grona Darczyńców!

kwota
Wpłacając zgadzasz się na przetwarzanie danych w celu obsługi darowizny

Liturgia słowa

24 kwietnia 2014 (czwartek)
- I Tydzień Wielkanocny


Drukuj / A A

Pierwsze czytanie:Dz 3,11-26
Psalm responsoryjny:Ps 8
Ewangelia:Łk 24,35-48
Kolor szat liturgicznych:Biały

Czwartek w oktawie Wielkanocy

Patroni

św. Jerzy (* tylko w Polsce), św. Mellitus, św. Egbert, św. Wilfrid, św. Ives, św. Fidelis z Sigmaringen*, św. Maria Euphrasia Pelletier, św. Wilhelm Firmatus.


Pierwsze CZYTANIE
Dz 3,11-26

A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu: Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara /wzbudzona/ przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie. Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi. A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu. Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów.


Wesprzyj Liturgię Słowa

Publikacja liturgii w naszym portalu to codzienna praca redaktorów.

Czy korzystasz z niej regularnie?

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli dołączysz do grona darczyńców.

Dołącz

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 8

Ps 8, 2 i 5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
lub Alleluja.

O Panie, Panie nasz, *
jak przedziwne jest imię Twoje po całej ziemi.
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
lub Alleluja.

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
wszystko złożyłeś pod jego stopy.

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
lub Alleluja.

Owce i bydło wszelakie *
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, *
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie!
lub Alleluja.


EWANGELIA
Łk 24,35-48

Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: "Pokój wam!" Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: "Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam". Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: "Macie tu coś do jedzenia?" Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: "To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach". Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego.


KOMENTARZ

Komentarz księdza Mirosława Matusznego

Temat: Niewypowiedziana radość

SŁOWA NADAL AKTUALNE, MĄDROŚĆ TYCH, KTÓRZY ODNALEŹLI JEZUSA

Każdy opis spotkania ze Zmartwychwstałym dodaje kolejne wątki, które sprawiają, że nie tylko prawie dwa tysiące lat temu, ale także dziś człowiek pochylający się nad świętą Ewangelią, utwierdza się w przekonaniu, że Ten, który da się poznać uczniom idącym do Emaus, Ten, o zmartwychwstaniu Którego, zapewniali aniołowie w opustoszałym grobie Pańskim, jest tym samym Jezusem, który dla nas i naszego zbawienia stał się człowiekiem, zstąpił do Piekieł i trzeciego dnia zmartwychwstał jak oznajmia Pismo.

Dzisiejszy opis zwraca uwagę na dwa wątki. Pierwszy, kiedy Jezus przekonuje Apostołów, że nie jest duchem. Zachęca do tego, aby Go dotknąć, by naocznie przekonać się samemu, że uczestnikom tamtych wydarzeń nic się nie przywidziało, że to wszystko działo się naprawdę. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Jezus spożywa kawałek ryby, co skrzętnie odnotowuje Ewangelista. Jest to bardzo ważne także dla nas, oddających się lekturze Ewangelii, aby wzmocnić i utwierdzić własną wiarę.

Drugi wątek, to stałe już akcentowanie przez Jezusa faktu, że misja Mesjasza była zapowiedziana przez proroków. Okazuje się bowiem, że zmartwychwstanie Pana trudno przebijało się do świadomości Apostołów, mimo tego, że przecież byli świadkami Jego nauczania przez co najmniej kilka lat. Doświadczali i widzieli Jego cuda. Mieli możliwość, z której zresztą wiele razy korzystali, aby na osobności poprosić raz jeszcze o wyjaśnienie tych nauk, których czasami nie byli w stanie zrozumieć. Owa niewypowiedziana radość, jaka stała się udziałem ludzi, którzy spotkali Zmartwychwstałego, musiała przecież zaowocować świadectwem, dzięki któremu wiara w Zmartwychwstałego trwa do naszych czasów i trwać będzie do końca czasów, do powtórnego przyjścia Zbawiciela w chwale.

SŁOWO BOŻE W PRAKTYCE

Poznawszy Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego, dzielimy radość apostołów. Świadomi obietnicy, że On – Pan odszedł przygotować nam miejsce, podejmujemy trud wypełnienia tego, co polecił czynić swoim uczniom. Tego, co przepowiedział także w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Trzeba, abyśmy i my głosili nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Abyśmy byli świadkami Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego

PROPOZYCJA DLA ODWAŻNYCH

Czy stać nas na to, być świadkami Zmartwychwstałego?


Kwota
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji daru
Możesz także dokonać wpłaty dowolnej kwoty na konto Fundacji: 65 1240 2034 1111 0000 0306 7501, Pekao SA XIII O/Warszawa
z dopiskiem: "darowizna na działalność Fundacji - Nauczanie Jana Pawła II"

Serwis informacyjny

Kalendarium

24 kwietnia 2014 r.

Ważne fakty

858 św. Mikołaj I (Wielki) wybrany został na papieża.
1452 Fałszywa bulla papieska, rzekomo potępiająca stany pruskie - zakupiona potem przez krzyżaków
1585 Sykstus V wybrany został na papieża.
1800 Założono amerykańską Library of Congress (Biblioteka Kongresu).
1864 Ostatnia depesza księcia Wł. Czartoryskiego do powstańczego Rządu Narodowego (Anglia i Francja odmówiły pomocy powstańcom)
1926 Traktat berliński między Niemcami a Unią Sowiecką (deklaracja przyja ni)
1970 Gambia została ogłoszona republiką w ramach Commonwealth.
1982 W Tokio zmarł wybitny franciszkanin Zenon Żebrowski (wydawał japońskiego Rycerza Niepokalanej, organizował pomoc charytatywną)

Urodzili się

1576 św. Wincenty a Paulo, założyciel kongregacji Księży Misjonarzy
1815 Anthony Trollope, powieściopisarz angielski
1856 Henri-Philippe Pétain, polityk i franc., szef zależnego od Niemców państwa Francuskiego podczas 2 wojny świat.

Jan Paweł II:

Jaka jest różnica między Ťstwórcąť a Ťtwórcąť? Ten, kto stwarza, daje samo istnienie, wydobywa coś z nicości - ex nihilo sui et subiecti, jak mówi się po łacinie - i ten ściśle określony sposób działania jest właściwy wyłącznie Wszechmogącemu. Twórca natomiast wykorzystuje coś, co już istnieje i czemu on nadaje formę i znaczenie. Taki sposób działania jest właściwy człowiekowi jako obrazowi Boga.

Rozwijaj z nami największy portal katolicki Opoka.org.pl

Wspieram Fundację Darczyńcy

Sonda

Czy ogłoszony przez ONZ Rok Rodziny wpłynie na politykę wobec rodzin w Polsce?

Tak Nie Zobacz wyniki

Partner Fundacji:

Partnerzy naukowi:

Wsparcie modlitewne: