słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

MODLITWA POWSZECHNA

Wyznanie win i prośba o przebaczenie.
12.03.2000 - Dzień PrzebaczeniaWEZWANIE WSTĘPNE
Ojciec Święty:
Bracia i siostry,
błagajmy z ufnością Boga, naszego Ojca,
miłosiernego i litościwego,
nieskorego do gniewu,
Boga wielkiej miłości i wierności,
aby wejrzał na skruchę swojego ludu,
który pokornie wyznaje swe winy,
i okazał mu swoje miłosierdzie.
Wszyscy modlą się przez chwilę w milczeniu.
I. OGÓLNE WYZNANIE GRZECHÓW
Przedstawiciel Kurii Rzymskiej:
(Kard. Bernardin Gantin,
Dziekan Kolegium Kardynalskiego)
Módlmy się, aby Duch Święty natchnął nas
do wyznania grzechów i do skruchy,
aby nasz ból był świadomy i głęboki,
oraz byśmy dokonali prawdziwego
«oczyszczenia pamięci»,
uznając z pokorą winy przeszłości,
i weszli na drogę szczerego nawrócenia.
Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Boże,
Twój Kościół pielgrzymujący,
nieustannie przez Ciebie uświęcany krwią Twojego Syna,
w każdej epoce gromadzi w swojej wspólnocie
wiernych promieniejących świętością
oraz tych, którzy okazując Ci nieposłuszeństwo
zaprzeczają wyznawanej wierze i świętej Ewangelii.
Ty, który pozostajesz wierny nawet wówczas,
gdy my dopuszczamy się niewierności,
przebacz nam nasze winy
i pozwól nam być pośród ludzi
twoimi prawdziwymi świadkami.
Przez Chrystusa Pana naszego.
R/. Amen

Kantor:
Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.
Zgromadzenie powtarza:
Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.
Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.

II. WYZNANIE WIN POPEŁNIONYCH W SŁUŻBIE PRAWDY
Przedstawiciel Kurii Rzymskiej:
(Kard. Joseph Ratzinger,
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary)
Módlmy się, aby każdy z nas,
uznając, że także ludzie Kościoła
w imię wiary i moralności
posługiwali się czasem metodami nieewangelicznymi,
choć w słusznym dążeniu do obrony prawdy,
umiał naśladować Pana Jezusa,
który jest cichy i pokornego serca.
Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Panie, Boże wszystkich ludzi,
w niektórych epokach dziejów
chrześcijanie przyzwalali czasem na praktykę nietolerancji
i nie kierowali się największym przykazaniem miłości,
oszpecając przez to oblicze Kościoła, Twojej Oblubienicy.
Okaż miłosierdzie swoim grzesznym synom
i wejrzyj na nasze postanowienie,
aby szukać prawdy i krzewić ją łagodnie i z miłością,
w przekonaniu, że prawda
nie inaczej się narzuca, jak tylko mocą samej prawdy.
Przez Chrystusa Pana naszego.
R/. Amen
R. Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.
Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.

III. WYZNANIE GRZECHÓW, KTÓRE NARUSZYŁY JEDNOŚĆ CIAŁA CHRYSTUSA
Przedstawiciel Kurii Rzymskiej:
(Kard. Roger Etchegaray,
Przewodniczący Komitetu
Wielkiego Jubileuszu Roku 2000)
Módlmy się, aby uznanie grzechów,
które rozerwały jedność Ciała Chrystusa
i zraniły braterską miłość,
utorowało drogę ku pojednaniu
i wspólnocie wszystkich chrześcijan.
Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Ojcze miłosierny,
w przeddzień swej męki
Twój Syn modlił się o jedność wierzących w Niego:
oni jednak, sprzeciwiając się Jego woli,
poróżnili się i podzielili,
potępiając się wzajemnie i zwalczając.
Wzywamy usilnie Twego przebaczenia
i prosimy Cię o dar skruszonych serc,
aby wszyscy chrześcijanie,
pojednani z Tobą i ze sobą nawzajem,
połączeni w jedno ciało i jednego ducha,
mogli na nowo przeżyć
radosne doświadczenie pełnej komunii.
Przez Chrystusa Pana naszego.
R/. Amen
R. Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.
Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.
IV. WYZNANIE WIN POPEŁNIONYCH W STOSUNKU DO IZRAELA
Przedstawiciel Kurii Rzymskiej:
(Kard. Edward Idris Cassidy,
Przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Popierania Jedności Chrześcijan)
Módlmy się, aby pamiętając o cierpieniach,
jakich zaznał Izrael w ciągu dziejów,
chrześcijanie umieli uznać grzechy,
popełnione przez wielu z nich
przeciwko ludowi przymierza i błogosławieństw,
a przez to zdołali oczyścić swoje serca.
Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Boże naszych ojców,
który wybrałeś Abrahama i jego potomstwo,
aby Twoje imię zostało zaniesione narodom:
bolejemy głęboko nad postępowaniem tych,
którzy w ciągu dziejów przysporzyli cierpień
tym Twoim synom,
a prosząc Cię o przebaczenie
pragniemy tworzyć trwałą więź
prawdziwego braterstwa
z ludem przymierza.
Przez Chrystusa Pana naszego.
R/. Amen
R. Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.
Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.
V. WYZNANIE WIN POPEŁNIONYCH PRZEZ CZYNY PRZECIW MIŁOŚCI, POKOJOWI, PRAWOM NARODÓW, GODNOŚCI KULTUR I RELIGII
Przedstawiciel Kurii Rzymskiej:
(Abp François Xavier Nguyęn Van Thuân,
Przewodniczący Papieskiej Rady «Iustitia et Pax»)
Módlmy się, aby dzięki kontemplacji Jezusa,
naszego Pana i naszego Pokoju,
chrześcijanie umieli żałować za słowa i czyny,
które podyktowała im nieraz pycha, nienawiść,
żądza panowania nad innymi,
niechęć do wyznawców innych religii
i do słabszych grup społecznych,
takich jak imigranci i Cyganie.
Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Władco świata, Ojcze wszystkich ludzi,
przez swojego Syna wezwałeś nas,
byśmy miłowali nieprzyjaciół,
dobrze czynili tym, którzy nas nienawidzą,
i modlili się za naszych prześladowców.
Wielokrotnie jednak chrześcijanie
sprzeniewierzyli się Ewangelii
i ulegając logice przemocy
pogwałcili prawa ludów i narodów,
okazując pogardę dla ich kultur i tradycji religijnych:
okaż się cierpliwy i miłosierny wobec nas i przebacz nam!
Przez Chrystusa Pana naszego.
R/. Amen
R. Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.
Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.
VI. WYZNANIE GRZECHÓW GODZĄCYCH W GODNOŚĆ KOBIETY I JEDNOŚĆ RODZAJU LUDZKIEGO
Przedstawiciel Kurii Rzymskiej:
(Kard. Francis Arinze,
Przewodniczący Papieskiej Rady
ds. Dialogu Międzyreligijnego)
Módlmy się za wszystkich,
których ludzka godność zastała zraniona,
a prawa podeptane;
módlmy się za kobiety tak często poniżane
i dyskryminowane,
i uznajmy, że istnieją formy biernego przyzwolenia,
za które winę ponosili również chrześcijanie.
Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Boże, nasz Ojcze,
Ty stworzyłeś człowieka, mężczyznę i kobietę,
na swój obraz i podobieństwo
i zechciałeś, aby istniała wielość narodów
w jedności ludzkiej rodziny;
czasem jednak równość Twoich dzieci nie była uznawana,
a chrześcijanie stawali się winni postaw,
które prowadziły do zepchnięcia innych na margines
lub poza nawias społeczeństwa,
przyzwalali bowiem na dyskryminację
z powodu różnic rasowych albo etnicznych.
Przebacz nam i udziel nam łaski uleczenia ran
nadal otwartych w Twojej wspólnocie na skutek grzechu,
tak abyśmy wszyscy czuli się Twoimi dziećmi.
Przez Chrystusa Pana naszego.
R/. Amen
R. Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.
Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.
VII. WYZNANIE GRZECHÓW W DZIEDZINIE PODSTAWOWYCH PRAW CZŁOWIEKA
Przedstawiciel Kurii Rzymskiej:
(Abp Paul Josef Cordes,
Przewodniczący Papieskiej Rady «Cor Unum»)
Módlmy się za wszystkich ludzi na świecie,
zwłaszcza za niepełnoletnie ofiary przemocy,
za ubogich, odepchniętych, ostatnich;
módlmy się za najbardziej bezbronnych,
za dzieci nie narodzone, zabijane w łonie matki,
a nawet wykorzystywane do badań eksperymentalnych
przez ludzi, którzy nadużyli możliwości,
jakie stwarza biotechnologia,
i sprzeniewierzyli się celom nauki.
Modlitwa w milczeniu.

Ojciec Święty:
Boże, nasz Ojcze,
który słyszysz zawsze wołanie ubogich,
ileż razy także chrześcijanie nie rozpoznali Ciebie w tych,
co cierpią głód, pragnienie i nagość,
w prześladowanych i uwięzionych,
w pozbawionych wszelkiej możliwości samoobrony,
zwłaszcza w początkowym okresie życia.
Za wszystkich, którzy dopuścili się niesprawiedliwości,
pokładając ufność w bogactwie i władzy,
a gardząc «maluczkimi»,
szczególnie drogimi Tobie,
prosimy Cię o przebaczenie:
zmiłuj się nad nami i wejrzyj na naszą skruchę.
Przez Chrystusa Pana naszego.
R/. Amen
R. Kyrie, eleison; Kyrie, eleison; Kyrie, eleison.
Przed Krucyfiksem zostaje zapalona lampa.
MODLITWA KOŃCOWA
Ojciec Święty:
Ojcze miłosierny,
Twój Syn Jezus Chrystus, sędzia żywych i umarłych,
przez uniżenie swojego pierwszego przyjścia
wybawił ludzkość od grzechu,
a gdy powróci w chwale, będzie sądził wszystkie winy:
naszym ojcom, naszym braciom i nam, sługom Twoim,
którzy przynagleni przez Ducha Świętego
powracamy do Ciebie z sercem pełnym skruchy,
udziel swego miłosierdzia i odpuszczenia grzechów.
Przez Chrystusa Pana naszego.
R./ Amen.
Ojciec Święty na znak skruchy i czci obejmuje i całuje Krucyfiks.

* * *

Po udzieleniu Błogosławieństwa Apostolskiego, przed rozesłaniem wiernych Ojciec Święty powiedział:

Bracia i siostry, ta liturgia, sprawowana ku czci Bożego miłosierdzia i służąca oczyszczeniu pamięci o tym, jak przez wieki postępowali chrześcijanie, niech wzbudzi w całym Kościele i w każdym z nas wolę wiernej realizacji niezmiennego orędzia Ewangelii: nigdy więcej działań sprzecznych z miłością w służbie prawdy, nigdy więcej zamachów na jedność Kościoła, nigdy więcej poniżania godności narodów, nigdy więcej czynów podyktowanych logiką przemocy, nigdy więcej dyskryminacji, odrzucenia, ucisku, lekceważenia ubogich i najmniejszych. Niech Pan mocą swojej łaski pozwoli nam spełnić to postanowienie i doprowadzi nas wszystkich do życia wiecznego.


opr. mg/mg
 wyślij znajomym

Zobacz także:
L'Osservatore Romano, "Nie" wobec nienawiści i przemocy
Justyna Kapłańska, Drugie dno polityki
Justyna Kapłańska, Krzywdę można uleczyć
L'Osservatore Romano, Tajlandia skazuje gnębicieli mniejszości Rohindża
Papież Franciszek, Wojna światowa o wodę
MD, Jak Bóg uratował pewną rodzinę
Henryk Zieliński, My chcemy Boga
Paweł Zuchniewicz, Nie jest dobrze, aby mężczyzna był sam
Brat Damian, Czarnoskóry na stadionie
Pier Giuseppe Accornero, Całun. Historia, nauka, kult
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła