słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Jan Paweł II

WIĘŹ JEZUSA Z OJCEM - OBJAWIENIE TAJEMNICY TRYNITARNEJ

Audiencja generalna. 10 marca 19991. Jak widzieliśmy w poprzednich katechezach, Jezus poprzez swe słowa i dzieła utrzymuje ze «swoim» Ojcem bardzo szczególną więź. Janowa Ewangelia podkreśla, że to, co przekazywał On ludziom, jest owocem owego głębokiego i niepowtarzalnego zjednoczenia: «Ja i Ojciec jedno jesteśmy» (J 10, 30). A ponadto: «Wszystko, co ma Ojciec, jest moje» (J 16, 15). Istnieje wzajemność pomiędzy Ojcem i Synem w zakresie tego, co wiedzą o sobie (por. J 10, 15), tego, kim są (por. J 14, 10), tego, co czynią (por. J 5, 19; 10, 38) oraz tego, co posiadają: «Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje» (J 17, 10). Jest to wzajemna wymiana, znajdująca swój pełny wyraz w chwale, jaką Jezus otrzymuje od Ojca w najgłębszej tajemnicy śmierci i zmartwychwstania po tym, jak sam przysporzył chwały Ojcu podczas swego ziemskiego życia: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył (...). Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi (...). A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie (...) chwałą» (J 17, 1. 4-5).

To istotne zjednoczenie z Ojcem nie tylko towarzyszy działalności Jezusa, lecz określa całe Jego istnienie. «Wcielenie Syna Bożego objawia, że Bóg jest wiecznym Ojcem i że Syn jest współistotny Ojcu, czyli że On jest w Nim i z Nim tym samym jedynym Bogiem» (KKK, 262). Ewangelista Jan pokazuje jasno, że przywódcy religijni narodu kontestują właśnie Jego boskość, nie tolerują bowiem faktu, że nazywa On Boga swym Ojcem, a więc czyni się równym Bogu (J 5, 18; por. 10, 33; 19, 7).

2. Dzięki tej zgodności w istnieniu i działaniu, Jezus objawia Ojca zarówno w słowach, jak i w czynach: «Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył» (J 1, 18). Zgodnie z przekazem Ewangelii synoptycznych, «upodobanie», którym cieszy się Chrystus, zostaje oznajmione podczas Jego chrztu (por. Mk 1, 11; Mt 3, 17; Łk 3, 22). Ewangelista Jan odnajduje trynitarne korzenie tego «upodobania», czyli tajemnicze istnienie Słowa «u» Ojca (por. J 1, 1), który zrodził Je w wieczności.

Biorąc za punkt wyjścia Syna, refleksja Nowego Testamentu, a następnie zakorzeniona w niej teologia pogłębiła tajemnicę «ojcostwa» Bożego. Ojciec jest tym, który w życiu trynitarnym stanowi absolutną zasadę. Jest tym, który nie ma początku i w którym ma źródło Boże życie. Jedność trzech Osób jest dzieleniem się jedyną Boską istotą, lecz następuje to w dynamice wzajemnych relacji, które mają źródło i fundament w Ojcu. «Ojciec rodzi, Syn jest zrodzony, Duch Święty pochodzi» (Sobór Laterański IV: DS, 804).

3. Apostoł Jan daje nam klucz do tej tajemnicy, która przekracza nieskończenie nasze możliwości pojmowania, kiedy w swym Pierwszym Liście oznajmia: «Bog jest miłością» (1 J 4, 8). To szczytowe objawienie wskazuje, że Bóg jest agape, czyli darmowym i całkowitym darem z siebie, a Chrystus dał tego świadectwo zwłaszcza przez swą śmierć na krzyżu. W Chrystusowej ofierze objawia się nieskończona miłość Ojca do świata (por. J 3, 16; Rz 5, 8). Cechą Boga jest zdolność do nieskończonej miłości, do ofiarowania się bez zastrzeżeń i bez miary. Dzięki temu, że jest Miłością, jest Ojcem w życiu Bożym, zanim jeszcze w sposób wolny stworzył świat: jest miłującym Ojcem, który rodzi umiłowanego Syna i wraz z Nim daje początek Duchowi Świętemu, Osobie-Miłości, wzajemnej więzi jedności.

Na tym fundamencie wiara chrześcijańska pojmuje równość trzech Osób Boskich: Syn i Duch równi są Ojcu nie jako autonomiczne zasady, tak jakby byli trzema bogami, lecz dlatego, że otrzymują od Ojca całe Boskie życie, odróżniając się od Niego i od siebie nawzajem jedynie w różnorodności relacji (por. KKK, 254).

Oto wielka tajemnica, tajemnica miłości, niepojęta tajemnica, wobec której słowo powinno ustąpić miejsca milczeniu pełnemu zachwytu i uwielbienia. Oto Boska tajemnica, która jest dla nas wyzwaniem i która ma dla nas wielkie znaczenie, ponieważ uczestnictwo w życiu trynitarnym zostało nam ofiarowane dzięki łasce przez odkupieńcze wcielenie Słowa i dar Ducha Świętego: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać» (J 14, 23).

4. Wzajemność między Ojcem i Synem staje się zatem dla nas wierzących początkiem nowego życia, pozwalającego nam uczestniczyć w pełni życia Bożego: «Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu» (1 J 4, 15). Stworzenia przeżywają dynamizm życia trynitarnego w taki sposób, że wszystko zmierza do Ojca za pośrednictwem Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Podkreśla tę prawdę Katechizm Kościoła Katolickiego: «całe życie chrześcijańskie jest komunią z każdą z Osób Bożych, bez jakiegokolwiek ich rozdzielenia. Kto oddaje chwałę Ojcu, czyni to przez Syna w Duchu Świętym» (n. 259).

Syn stał się «pierworodnym między wielu braćmi» (Rz 8, 29); przez Jego śmierć Ojciec na nowo nas zrodził (por. 1 P 1, 3; por. także Rz 8, 32; Ef 1, 3), toteż w Duchu Świętym możemy przyzywać Go tym samym słowem, którego używał Jezus: Abba (por. Rz 8, 15; Ga 4, 6). Św. Paweł wyjaśnia dalej tę tajemnicę mówiąc, że Ojciec uzdolnił nas «do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna» (Kol 1, 12-13). Natomiast Apokalipsa w takich słowach opisuje eschatologiczny los człowieka, który wraz z Chrystusem walczy i odnosi zwycięstwo nad mocami zła: «Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie» (Ap 3, 21). Ta Chrystusowa obietnica otwiera przed nami wspaniałą perspektywę uczestnictwa w Jego głębokim zjednoczeniu z Ojcem w niebie.

Do Polaków uczestniczących w audiencji generalnej:

W ciągu tych naszych katechez, które przygotowują do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, staramy się z różnych stron przybliżyć do tajemnicy Boga żywego. Boga żywego! Ten Bóg jest Ojcem. To, że jest Ojcem, znaczy, że ma w sobie Boskie życie. Jest Ojcem, który rodzi Syna i z tym Synem jednoczy się w Duchu Świętym.

Wewnętrzne życie Boga, Boga żywego, stało się dla nas jak gdyby otwarte przez objawienie, w szczególności przez Chrystusa. Nie tylko otwarte dla naszego poznania, ale otwarte jako wezwanie, jako zaproszenie do uczestnictwa. Jesteśmy zaproszeni, wezwani do uczestnictwa w wewnętrznym życiu Boga. To jest nasze chrześcijańskie powołanie.

Trzeba, żebyśmy w przygotowaniu do Roku 2000, do Wielkiego Jubileuszu, zgłębiali tę wielką prawdę, która tak bardzo wiele mówi nam o nas samych, o naszym życiu, o naszym powołaniu.

Okres Wielkiego Postu w szczególny sposób ku temu nas usposabia. Starajmy się w ciągu tego okresu Wielkiego Postu — łącząc się z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa — przybliżać się do tajemnicy Boga żywego, do tajemnicy Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Jacek Pulikowski, Wrócą do Kościoła?
Mateusz Golis, Włącz światło
Papież Franciszek, Józef marzyciel
Paweł Siedlanowski, Żelazo żelazem się ostrzy
Włodzimierz Zatorski OSB, Modlitwa wstawiennicza
Włodzimierz Zatorski OSB, Modlitwa uwielbienia
Włodzimierz Zatorski OSB, Modlitwa prośby
Włodzimierz Zatorski OSB, Modlitwa dziękczynienia
Grażyna Starzak, Dariusz Cupiał, Odkrywanie ojcostwa
Agnieszka Porzezińska, Krótki tekst o zabijaniu miłości
Komentarze internautów:

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła