słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości
Jan Paweł II

POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA CHRISTIFIDELES LAICI

O POWOŁANIU I MISJI ŚWIECKICH W KOŚCIELE I W ŚWIECIE
DWADZIEŚCIA LAT PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II


Przypisy:

1. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 48.

2. ŚW. GRZEGORZ WIELKI, Hom. in Evang. I, XIX, 2: PL 76, 1155.

3. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 33.

4. JAN PAWEŁ II, Homilia podczas uroczystej Mszy św. na zakończenie VII Zwyczajnego Zgromadzenia Generalnego Synodu Biskupów (30 paździemika 1987): AAS 80 (1988), 598.

5. Por. Propositio 1.

6. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 11.

7. Ojcowie synodalni podczas zgromadzenia nadzwyczajnego Synodu w 1985 roku potwierdzili „wielkie znaczenie i wielką aktualność Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes”, mówiąc w dalszym ciągu: „Jednocześnie jednak zauważamy, że znaki naszych czasów częściowo różnią się od tych, które występowaty w czasach Soboru, bo zwiększyły się trudności i obawy. Rośnie bowiem dziś wszędzie na ziemi głód, ucisk, niesprawiedliwość i wojny, tortury i terroryzm, i inne fonny gwałtu” (Ecclesia sub Verbo Dei mysterio Christi celebrans pro salute, mundi. Relatio finalis, II, D, 1).

8. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 7.

9. ŚW. AUGUSTYN, Wyznania, I, 1: CCL 27, 1.

10. Por. Instrumentum laboris, „Powstanie i misja świeckich w Kościele i świecie w dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II”, 5-10.

11. Por. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 1.

12. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 6.

13. Por. Propositio 3.

14. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 31.

15. Tamże.

16. PIUS XII, Przemówienie do nowych kardynałów (20 lutego 1946): AAS 38 (1946), 149.

17. SOBÓR EKUM. WE FLORENCJI, Decr. pro Armeniis, DS 1314.

18. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 10.

19. ŚW. AUGUSTYN, Objaśnienia psalmów, XXVI, II, 2: CCL 38, 1545.

20. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 10.

21. JAN PAWEŁ II, Homilia na rozpoczęcie pontyfikatu (22 października 1978): AAS 70 (1978), 946.

22. Por. wykład tejże nauki w Instrumentum laboris, „Powołanie i misja świeckich w Kościele i świecie w dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II”, 25.

23. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 34.

24. Tamże, 35.

25. Tamże, l2.

26. Tamże, 35.

27. ŚW. AUGUSTYN, O państwie Bożym, XX, 10: CCL 48, 720.

28. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 32.

29. Tamże, 31.

30. PAWEŁ VI, Przemówienie do członków instytutów świeckich (2 lutego 1972): AAS 64 (1972), 208.

31. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 5. 2

32. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 31.

33. Tamże.

34. Tamże.

35. Por. tamże, 48.

36. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 32.

37. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 31.

38. Tamże.

39. Propositio 4.

40. „Jako pełnoprawni członkowie Ludu Bożego i Mistycznego Ciała, dzięki sakramentowi chrztu uczestniczący w potrójnym, kapłańskim, prorockim i królewskim urzędzie Chrystusa, świeccy uzewnętrzniają i rozwijają bogactwa swej łagodności, żyjąc wśród świata. To wszystko, co dla osób duchownych może być zadaniem dodatkowym lub wyjatkowym, w przypadku świeckich stanowi typowe dla nich posłannictwo. Właściwe im powołanie polega na tym, że mają, «szukać Królestwa Bożego zajmują się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej», (Lumen gentium, 31)” (JAN PAWEŁ II, Modlitwa niedzielna Anioł Pański [15 marca 1987]: Insegnanamenti, X, 1 [1987], 561).

41. Należy tu przede wszystkim odwołać się do rozdz. V Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 39-42, który mówi o „powszechnym powołaniu do świętości w Kościele”.

42. II NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE GENERALNE SYNODU BISKUPÓW (1985), Relacja końcowa Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio finalis, II, A, 4.

43. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 40.

44. Tamże, 42. Te uroczyste i jednoznaczne słowa Soboru wyrażaja podstawowa prawdę wiary chrześcijańskiej. Pius XI w encyklice Casti connubii, poświęconej życiu małżonków chrześcijańskich mówi: „Wszyscy oni mogą i powinni, w jakiejkolwiek są sytuacji i w jakiejkolwiek uczciwej kondycji postanowili spędzać życie, naśladować najdoskonalszy przykład świętości, dany ludziom przez Boga w osobie naszego Pana Jezusa Chrystusa, i z Bożą pomocą dążyć do najwyższego szczytu chrześcijańskiej doskonałości, której liczne przykłady znajdujyem w świętych”: AAS 22 (1930), 548.

45. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 4.

46. Propositio 5.

47. Propositio 8.

48. ŚW. LEON WIELKI, Sermo XXI, 3: S. Ch. 22 his, 72.

49. ŚW. MAKSYM, Tract. III de Baptismo: PL 57, 779.

50. ŚW. AUGUSTYN, In Ioann. Evang. tract., 21, 8: CCL 36, 216.

51. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 33.

52. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 4.

53. II NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE GENERALNE SYNODU BISKUPÓW (1985), Ecclesia sub Verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi. Relatio finalis, II, C, l.

54. PAWEŁ VI, Przemówienie podczas audiencji środowej (8 czerwca 1966): Insegnamenti, IV (1966), 794.

55. Por. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 6.

56. Por. tamże, 7.

57. Tamże, 9.

58. Tamże, 1.

59. Tamże, 9.

60. Tamże, 7.

61. Tamże.

62. Tamże, 4.

63. JAN PAWEŁ II, Uroczysta homilia na zakończenie VII Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów (30 października 1987): AAS 80 (1988), 600.

64. Por. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 4.

65. Por. SOBÓR WAT. II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, 5.

66. SOBÓR WAT. II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorurn ordinis, 2; por. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 10.

67. Por. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 10.

68. Por. JAN PAWEŁ II, List do wszystkich kapłanów Kościoła z okazji Wielkiego Czwartku 1979 (9 kwietnia 1979), 3-4: Insegnamenti, II, 1(1979), 844-847.

69. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 230, par. 3.

70. Por. SOBÓR WAT. II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis, 2 i 5.

71. Por. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 24.

72. Kodeks Prawa Kanonicznego wymienia szereg funkcji i zadań własciwych kapłanom, ktore jednak w szczególnych i poważnych przypadkach, tam, gdzie sugeruje to brak prezbiterów i diakonów, mogą być czasowo sprawowane przez uprawnionych do tego świeckich, po otrzymaniu mandatu władz kościelnych: por. kan. 230, par. 3; 517, par. 2; 861, par. 2; 910 par. 2; 943, 1112 itd.

73. Por. SOBÓR WAT. II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 28; Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 230 par. 2, który mówi: „Świeccy odznaczajacy się odpowiednią wiedzą, roztropnością i uczciwością, są zdolni do tego, aby jako biegli lub doradcy świadczyli pomoc pasterzom Kościoła, także w radach działajdcych zgodnie z przepisem prawa”.

74. Kodeks Prawa Kanonicznego przedstawia wiele różnych funkcji i zadań, które świeccy mogą spełniać w strukturach Kościoła: por. kan. 228; 229, par. 3; 317 par. 3; 463 par. 7 nr 5 i par. 2; 483; 494; 537; 759; 776; 784; 785; 1282; 1421, par. 2; 1424; 1428, par. 2; 1435 itd.

75. Por. Propositio 18.

76. PAWEŁ VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 70: AAS 68 (1976), 60.

77. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan, 230, par. I.

78. Propositio 18.

79. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 3.

80. „Z przyjęcia tych charyzmatów nawet zwyczajnych, rodzi się dla każdego wierzacego prawo i obowiązek używania ich w Kościele i świecie dla dobra ludzi i budowania Kościoła, w wolności Ducha Świętego, który «wionie tam, gdzie chce» (J 3, 8), a zarazem w zjednoczeniu z braćmi w Chrystusie, zwłaszcza ze swymi pasterzami” (SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 3).

81. Propositio 9.

82. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 12.

83. Por. tamże, 30.

84. SOBÓR WAT. II, Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus Dominus, 11.

85. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 23.

86. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 10.

87. Por. Propositio 70.

88. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 443, par. 4; 463, par. 1 i n.

89. Por. Propositio 10.

90. Sobór mówi: „Ponieważ biskup w swoim Kościele nie może osobiście zawsze i wszdzie przewodniczyć całej owczarni, dlatego powinien koniecznie utworzyć grupy wiernych. Najważniejsze z nich to parafie, lokalnie zorganizowane pod przewodnictwem duszpasterza, zastępującego biskupa. One bowiem w pewien sposób przedstawiają widzialny Kościół ustanowiony na całej ziemi” (SOBÓR WAT. II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, 42).

91. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 28.

92. JAN PAWEŁ II, Adhort. apost. Catechesi tradendae, 67: AAS 71 (1979), 1333.

93. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 515, Par. 1.

94. Por. Propositio 10.

95. Por. SOBÓR WAT. II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 42.

96. Por. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 555, par. 1, I.

97. Por. tamże, kan. 383, par. 1.

98. PAWEŁ VI, Przemówienie do kleru rzymskiego (24 czerwca 1963): AAS 55 (1963), 674.

99. Propositio, 11.

100. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 10.

101. Tamże.

102. Por. Propositio 10.

103. ŚW. GRZEGORZ WIELKI, Hom. in Ezech. II, I, 5: CCL 142, 211.

104. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 16.

105. JAN PAWEŁ II, Przemówienie na Anioł Pański (23 sierpnia 1987): Insegnamenti, X, 3 (1987), 240.

106. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 78.

107. Tamże, 19; por tamże, 15; SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 37.

108. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 215.

109. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 39.

110. Por. tamże, 40.

111. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 19.

112. Por. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 23.

113. Tamże.

114. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolslwie świeckich Apostolicam actuositatem, 23.

115. Tamże, 20.

116. Tamże, 24.

117. Propositio 13.

118. Por. Propositio 15.

119. JAN PAWEŁ II, Przemówienie na Kongresie Kościoła włoskiego w Loreto (10 kwietnia 1985): AAS 77 (1985), 964.

120. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 1.

121. Tamże, 30.

122. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 10.

123. PAWEŁ VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 14: AAS 68 (1976), 13.

124. JAN PAWEŁ II, Homilia na rozpoczęcie pontyfikatu (22 października 1978): AAS 70 (1978), 947.

125. Propositio 10.

126. SOBÓR WAT. II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, 20; por. również tamże, 37.

127. Propositio 29.

128. Por. SOBÓR WAT. II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, 21.

129. Propositio 30 bis.

130. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 5.

131. Por. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 22.

132. Tamże.

133. JAN PAWEŁ II, Enc. Redemptor hominis, 14: AAS 71 (1979), 284-285.

134. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 40.

135. Por. tamże, 12.

136. „Jeżeli my tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy tak, by zaświadczyć, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. Podczas gdy nasze ludzkie statystyki, ludzkie klasyfikacje, ludzkie systemy polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe oraz zwykłe możliwości ludzkie nie potrafią zapewnić człowiekowi tego, by mógł rodzić się, istnieć i działać jako jedyny i niepowtarzalny - Bóg mu to wszystko zapewnia. Dla Niego i wobec Niego człowiek zawze jest jedyny i niepowtarzalny. Jest kimś od wieków zamierzonym i od wieków wybranym. Kimś powołanym i nazwanym swoim własnym imieniem” (JAN PAWEŁ II, Pierwsze orędzie do świata na Boże Narodzenie: AAS 71 [1979], 66).

137. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 27.

138. JAN PAWEŁ II, Adhort. apost. Familiaris consortio, 30: AAS 74 (1982), 116.

139. Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Instr. Donum vitae, o szacunku dla rodzacego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia (22 lutego 1987): AAS 80 (1988), 70-102.

140. Propositio 36.

141. JAN PAWEŁ II, Orędzie na XXI Światowy Dzień Pokoju (8 grudnia 1987): AAS 80 (1988), 278 i 280.

142. ŚW. AUGUSTYN, De Catech. Rud., XXIV 44: CCL 46, l68.

143. Propositio 32.

144. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 24.

145. Tamże, 12.

146. Por. JAN PAWEŁ II, Adhort. apost. Familiaris consortio, 42-48: AAS 74 (1982), 134-140.

147. Tamże, 86: AAS 74 (1982), 188.

148. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 8.

149. Na temat relacji pomiędzy sprawiedliwością i miłosierdziem por. Enc. Dives in misericordia, 12: AAS 72 (1980), 1215-1217.

150. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 75.

151. Tamże, 74.

152. Tamże, 76.

153. Por. Propositio 28.

154. JAN PAWEŁ II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 38: AAS 80 (1988), 565-566.

155. Por. JAN XXIII, Enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963). 265-266.

156. JAN PAWEŁ II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 39; AAS 80 (1988), 568.

157. Por. Propositio 26.

158. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 63.

159. Por. Propositio 24.

160. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 67. Por. JAN PAWEŁ II, Enc. Laborem exercens, 24-27: AAS 73 (1981), 637-647.

161. JAN PAWEŁ II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 34: AAS 80 (1988), 560.

162. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 53.

163. Por. Propositio 35.

164. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 58.

165. PAWEŁ VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 18-20: AAS 68 (1976), 18-19.

166. Propositio 37.

167. ŚW. GRZEGORZ WIELKI, Hom. in Evang. I, XIX, 2: PL 76, 1155.

168. SOBÓR WAT. II, Dekl. o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 2.

169. JAN PAWEŁ II, List apost. do młodych całego świata z okazji Światowego Roku Młodzieży, 15: AAS 77 (1985), 620-621.

170. Propositio 52.

171. Propositio 51.

172. SOBÓR WAT. II, Orędzie do młodych (8 grudnia 1965): AAS 58 (1966), 18.

173. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 48.

174. J. GERSON, De parvulis ad Christum trahendis: Oeuvres completes. Desclée, Paris 1973, IX, 669.

175. JAN PAWEŁ II, Przemówienie do przedstawicieli ludzi starszych z włoskieh diecezji (23 marca 1984): Insegnamenti, VII, 1 (1984), 744.

176. Por. JAN XXIII, Enc. Pacem in terris: AAS 55 (1963), 267-268.

177. JAN PAWEŁ II, Adhort. apost. Familiaris consortio, 24: AAS 74 (1982), 109-110.

178. Propositio 46.

179. Propositio 47.

180. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 9.

181. PAWEŁ VI, Przemówienie do Komitetu Światowego Roku Kobiety (18 kwietnia 1975): AAS 67 (1975), 266.

182. Propositio 46.

183. Propositio 47.

184. Tamże.

185. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaadium et spes, 10.

186. Enc. Redemptoris Mater, przypominając że „maryjny wymiar życia chrześcijańskiego znajduje szczególny wyraz w odniesieniu do kobiety i jej pozycji społecznej”, mówi: „Kobiecość istotnie stanowi szczególną więź z Matką Odkupiciela. Do tego tematu może trzeba będzie powrócić przy innej okazji. Tu pragnę tylko podkreślić, że postać Maryi z Nazaretu rzuca światło na kobietę jako taką przez sam fakt, że Bóg w tym wzniosłym wydarzeniu Wcielenia Syna zawierzył się wolnej i czynnej posłudze niewiasty. Można zatem stwierdzić, że kobieta spoglądając na Maryję, odkrywa w Niej sekret godnego przeżywania swej kobiecości i prawdziwego realizowania siebie. W świetle Maryi Kościół widzi w kobiecie odblaski piekna, które odzwierciedla najwznioślejsze uczucia, do jakich zdolne jest serce ludzkie: całkowita ofiara miłości, moc, która potrafi znieść największe cierpienia, bezgraniczna wiernosć, niestrudzoną aktywność, umiejętnosć łaczenia wnikliwej intuicji ze słowem pociechy i zachęty” (JAN PAWEŁ II, Enc. Redemptoris Mater, 46: AAS 79 [1987], 424-425).

187. JAN PAWEŁ II, List apost. Mulieris dignitatem, 16.

188. Por. KONGREGACJA NAUKI WIARY, Dekl. w sprawie dopuszczenia kobiet do kapłaństwa urzędowego Inter insigniores (15 października 1976): AAS 69 (1977), 98-116.

189. Por. JAN PAWEŁ II, List apost. Mulieris dignitatem, 26.

190. Tamże, 27. „Kościół jest zróżnicowanym ciałem, w którym każdy spełnia własną funkcję; istnieje w nim podział zadań, do którego nie należy wprowadzać zamieszania. Podział ten nie stanowi o wyższości jednych nad drugimi, ani nie dostarcza powodów do zazdrości. Najwyższym charyzmatem, jedynym którego można i należy pragnąć, jest miłość (por. 1 Kor 12-13). W Królestwie niebieskim najważniejsze miejsce zajmują nie szafarze, lecz swięci” (KONGREGACJA NAUKI WIARY, Deklaracja w sprawie dopuszczenia kobiet do kapłaństwa urzędowego Intrr insigniores [15 października 1976]: AAS 69 [1977], 115).

191. PAWEŁ VI, Przemówienie do Komitetu Światowego Roku Kobiety (18 kwietnia 1975): AAS 67 (1975), 266.

192. Propositio 47.

193. Tamże.

194. SOBÓR WAT. II, Konstytucja dogm. o Kościele Lumen gentium, 36.

195. JAN PAWEŁ II, Adhort. apost. Familiaris consortio, 50: AAS 74 (1982), 141-142.

196. Propositio 46.

197. Propositio 47.

198. VII ZGROMADZENIE ZWYCZAJNE SYNODU BISKUPÓW (1987), Per Concilii semitas ad Populum Dei Nuntius, 12.

199. Propositio 53.

200. JAN PAWEŁ II, List apost. Salvifici doloris, 3; AAS 76 (1984), 203.

201. ŚW. IGNACY ANTIOCHEŃSKI, Ad Ephesios, VII, 2: S. Ch.: 10, 64.

202. JAN PAWEŁ II, List apost. Salvifici doloris, 31: AAS 76 (1984), 249-250.

203. ŚW. AMBROŻY, De virginitate, VI, 34: PL 16, 288; por. ŚW. AUGUSTYN, Sermo CCCIV, III, 2: PL 38, 1396.

204. Por. PIUS XII, Konstytucja apost. Provida Mater (2 lutego 1947): AAS 39 (1947), 114-124; Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 573.

205. Propositio 6.

206. Por. PAWEŁ VI, List apost. Sabaudiae gemma (29 stycznia 1967): AAS 59 (1967), 113-123.

207. ŚW. FRANCISZEK SALEZY, Introduction a la vie devote, I, III: Oeuvres completes, Monastere de la Visitation, Annecy 1893, III, 19-21.

208. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 4.

209. Propositio 40.

210. „Dabit virtutem, qui contulit dignitatem!” (Św. LEON WIELKI, Serm. II, 1: S. Ch. 200, 248).

211. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 4.

212. SOBÓR WAT. II, Konstytucja duszp. o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 43; por. także SOBÓR WAT. II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes, 21; PAWEŁ VI, Adhort. apost. Evangelii nuntiandi, 20: AAS 68 (1976), 19.

213. JAN PAWEŁ II, Przemówienie do uczestników Krajowego Kongresu Kościelnego Ruchu Zaangażowania Kulturalnego (M.E.I.C.), (16 stycznia 1982), 2: Insegnamenti, V, 1 (1982), 131; por. także List do Sekretarza Stanu, kard. Agostino Casaroli, ustanawiający Papieską Radę ds. Kultury (20 maja 1982): AAS 74 (1982), 685; Przemówienie do wspólnoty uniwersyteckiej w Louvain (20 maja 1985), 2: Insegnamenti, VIII, 1 (1985), 1591.

214. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 4.

215. Propositio 22; por. także JAN PAWEŁ II, Enc. Sollicitudo rei socialis, 41: AAS 80 (1988), 570-572.

216. SOBÓR WAT. II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem, 4.

217. ŚW. METODY Z OLIMPU, Symposion III, 8: S. Ch. 95, 110.

218. Por. Propositio 11.

219. Propositio 40.

220. Propositio 44.

221. Por. Propositio 45.

222. Propositio 44.

223. Propositio 41.

224. Propositio 42.

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła