słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


Zarys wiary - katechizm


BOŻE NAKAZY - DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

W Biblii znajdujemy nakazy i żądania. Zawierają one to, co wierzący nazywają wolą Bożą. Nabardziej znanym ich zbiorem jest „Dziesięć przykazań” (Wj 34, 28). Znajdujemy go w dwu miejscach Starego Testamentu: w Księdze Wyjścia (20, 2-17) oraz w Księdze Powtórzonego Prawa (5, 6-21). Nowy Testament wielokrotnie nawiązuje do nich, np. w Kazaniu na Górze (Mt 5, 21 i 5, 27), w opowiadaniu o bogatym młodzieńcu (Mk 10, 19) i w Liście do Rzymian (13, 9). Jednak nigdzie nie przytacza ich w pełnym brzmieniu.

Przykazania te mają szczególne znaczenie dla Żydów i chrześcijan, którzy uznają je za najważniejsze nakazy Boga. Dlatego od najdawniejszych czasów są one przekazywane w chrześcijańskim przepowiadaniu jako zasady życia wiarą.

Przykazania Boże wyszczególniają podstawowe warunki utrzymania żywej wspólnoty pomiędzy Bogiem i Jego ludem. Zapraszają wierzących do współuczestniczenia w rozpoczętym przez Boga wyzwalaniu całej ludzkości po to, aby wszyscy zachowali w sobie obraz Boga i mogli żyć wolni.

Wyliczanie przykazań zaczyna się od tego, że Bóg przedstawia się ludowi jako Ten, który wyzwala. Ponieważ jest Bogiem narodu, którego wyprowadził z Egiptu, nie będzie ten naród - Izrael - czcił innych bogów. Ponieważ Izraelici zawdzięczają Bogu wyzwolenie - nie będą uciskać innych ludzi, będą walczyć o prawa słabych i uciśnionych. Słowa „masz tak postępować” względnie „nie masz tak postępować” znaczą właściwie: nie będziesz tak postępować, ponieważ spotkałeś się z Bogiem, który ci się takim okazał.

Dziesięć przykazań Bożych:
Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.


Pierwsze przykazanie zakazuje czci fałszywych bogów. Dla chrześcijanina oznacza to - wezwanie do niezachwianej wiary w prawdziwie wyzwalającego Boga i oddanie się Jemu. Fałszywymi i zniewalającymi nas bogami naszych czasów są: władza, dążenie do sukcesu i sławy, pieniądz.

Drugie przykazanie przestrzega, aby nie powoływać się fałszywie na Pana Boga, aby nie nadużywać imienia Bożego. Nadużycie imienia Bożego polega na tym, że ktoś powołuje się na Niego, by w „Jego imieniu” szkodzić życiu i wolności innych.

Trzecie przykazanie napomina ludzi, aby nie zagubili się w wirze pracy, aby w dążeniu do wypełnienia swych codziennych obowiązków nie zapomnieli o Bogu. Każdego siódmego dnia winni brać udział w „odpoczynku Boga” Stwórcy, mieć czas dla Niego i dla siebie, poddać się Jego odradzającemu działaniu.

Czwarte przykazanie jest przestrogą: Naród, w którym młode pokolenie nie oddaje rodzicom należnej im czci, nie może trwać w swoim istnieniu.

Piąte przykazanie chroni przede wszystkim tych, którzy nie mogą się bronić. Zawiera nie tylko zakaz zabijania, ale również wezwanie do obrony praw wszystkich ludzi i do stworzenia bardziej humanitarnych warunków życia.

Szóste i dziewiąte przykazania zmierzają do tego, aby chronić przed zniszczeniem przez egoizm wspólnotę mężczyzny i kobiety, miłość małżeńską, które winny być odbiciem wierności Boga.

Siódme i dziesiąte przykazania wskazują, że uporządkowane i pewne stosunki własnościowe są bezwzględnym warunkiem współżycia ludzi. Bóg pragnie, aby ludzie mogli żyć w wolności. Dlatego dal im „Ziemię Obiecaną” - jakąś własność. W przykazaniach tych nie chodzi tylko o ochronę własności. Kto posiada jakąś własność musi nią sumiennie zarządza?. Wolno jej używać, ale nie nadużywać. Jest ona nie tylko dla niego samego, ale powinna służyć wszystkim ludziom.

Ósme przykazanie każe nam zrozumieć, że wszystko, co opiera się na fałszu i obłudzie, jest tymczasowe - nigdy nie stworzy trwałych wartości. A kłamstwo - potrafi przekreślić wolność i godność człowieka.

Dlaczego w numeracji i tekście przykazań występują różnice?

[Od Redakcji Opoki]

Chrześcijanin powinien być świadomy, że katechizmowa formuła przykazań jest skrótem pełnego tekstu z Biblii, służącym łatwiejszemu zapamiętaniu.

Pełny tekst przykazań zawarty jest w Biblii w dwóch miejscach: Księga Wyjścia, rozdział 20 (Wj 20,2-17) oraz Powtórzonego Prawa, rozdział 5 (Pwt 5,6-21). Te dwa teksty różnią się nieznacznie; pierwotny jest ten z Księgi Wyjścia. W żadnym z tych tekstów nie ma numeracji przykazań, ani nawet określenia "dziesięć przykazań" - wszelkie próby numeracji i podziału na konkretne przykazania są znacznie późniejsze niż sam tekst biblijny. Podział stosowany przez katolików (a także luteranów) pochodzi od św. Augustyna. Poniżej pokazane są różnice w podziale przykazań w różnych tradycjach. Cyfry oznaczają numer przykazania.

Przykazanie Tradycja żydowska, Talmud Anglikanie i większość protestantów Prawosławni Katolicy i luteranie
Ja jestem Pan, Twój Bóg 1 Wstęp 1 1
Nie będziesz miał bogów cudzych obok Mnie 2 1
Nie będziesz czynił sobie wyobrażeń bożków 2 2
Nie będziesz brał imienia Boga swego na daremno 3 3 3 2
Pamiętaj, aby dzień święty święcić [w tekście Biblii podane szczegółowe przepisy] 4 4 4 3
Czcij ojca swego i matkę swoją [tu dołączone jest błogosławieństwo: abyś abyś długo żył na ziemi...] 5 5 5 4
Nie morduj 6 6 6 5
Nie cudzołóż 7 7 7 6
Nie kradnij 8 8 8 7
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 9 9 9 8
Nie będziesz pożądał żony bliźniego swego 10 10 10 9
Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy należącej do bliźniego [Biblia wymienia je szczegółowo]. 10

Osobną kwestią jest brzmienie przykazań. Biblia została spisana w języku hebrajskim (ST) i greckim (NT) - każda polska wersja przykazań jest więc tłumaczeniem oryginalnego tekstu. Niestety, trudno jest precyzyjnie przełożyć zakres znaczenia słów oraz szczególne formy gramatyczne zawarte w tekście oryginalnym, dlatego, aby dobrze zrozumieć sens oryginalnego tekstu, potrzebny jest komentarz albo alternatywne tłumaczenie. Próbę takiego tłumaczenia podjął polski biblista, prof. Michał Wojciechowski:

Jestem Panem, twoim Bogiem, który cię wyprowadził z Egiptu, z domu niewoli.

 • I. Nie będziesz stawiał innych bogów obok Mnie.
 • II. Nie nadużywaj imienia Pana, twego Boga.
 • III. Pamiętaj o dniu odpoczynku, aby go uświęcić.
 • IV. Czcij swego ojca i swoją matkę.
 • V. Nie morduj.
 • VI. Nie popełniaj zdrady małżeńskiej.
 • VII. Nie kradnij.
 • VIII. Nie składaj przeciw drugiemu fałszywego zeznania.
 • IX. Nie dąż do zdobycia cudzej żony.
 • X. Ani żadnej rzeczy, która należy do innego.

Uzasadnienie tego przekładu znajdziesz w artykule Dekalog po dzisiejszemu, „Idziemy” 2010 nr 6, s. 38-39; www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/idziemy201006_dekalog.html

opr. mg/lb
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Julian Pomeriusz, Pochwała miłości
Julian Pomeriusz, O pożytku lęku i jego skuteczności w walce z grzechem
Waldemar Cisło, Małgorzata Godzisz, Dekalog. Dziesięć prostych słów
Małgorzata Borkowska OSB, Kana
Lucetta Scaraffia, Katolicy w obliczu kluczowych pytań naszych czasów
Papież Franciszek, Aby dawać ludziom radość
Andrzej Cichoń, Sierota
Jan Kasjan, Jaką korzyść przynoszą pokusy?
Jan Paweł Konobrodzki OSB, Przestań się lękać
Lucetta Scaraffia, Ponad polityką
Komentarze internautów:

Pierwsze (Zubr1344, 2017-07-05 13:01:26)
 1. Żyj tu i teraz...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Przykazanie pierwsze o bałwochwalstwie (Rafał, 2016-03-28 11:18:21)
 Witam, Odnośnie...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     10 przykazań (Emigrant k.Thai, 2016-04-13 14:47:51)
 "4.Nie czyn sobie...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

        4 przykazanie (Artur, 2016-07-30 08:23:26)
 Nie. Źle to...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     Przykazanie (aleia, 2016-05-14 22:27:07)
 Jak w treści...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     I tu zaczyna się problem. (Tomasz, 2017-03-13 14:26:51)
 Trudno interpretować...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     y (T, 2017-06-10 04:25:05)
 Moze doslownie?   skomentuj tę wypowiedź

Żyd, a żyd (Pansobie, 2015-01-13 13:13:06)
 "Przykazania te mają...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

IX przykazanie (mariuszet, 2014-12-07 14:52:19)
 Jak wynika z treści...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

przykazania (w, 2014-08-02 21:42:34)
 dlaczego rozwinięcie...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

     PRZYKAZANIA (Piotr, 2016-09-12 11:31:48)
 Nie kończy się na...  więcej   skomentuj tę wypowiedź
Poprzednie wypowiedzi:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła