słodki cukiereczek
Strona główna Opoki | Liturgia na dziś | Baza Mszy św. | Porozmawiajmy o wierze | Życie Kościoła | Jan Paweł II | Dołącz do grona darczyńców

Opoka jest przydatna? Wpłać darowiznę
Zapraszamy do czytelni Według autorów Według dziedzin Według tematów Wyszukaj Na zakupy!

Audiobooki w odcinkach
Wiadomości


 


ks. Ryszard Czekalski (red.)

TAJEMNICE ŚWIATŁA

Katechezy o różańcu

Copyright © Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej 2003
KATECHEZA DLA KL IV- VI

MODLITWA RÓŻAŃCOWA - STRESZCZENIEM EWANGELII

Cele: Uczeń zna formy, rodzaje i sposoby modlitwy; rozumie, czym jest modlitwa różańcowa; umie wymienić części i tajemnice różańca, z uwzględnieniem tajemnic światła; wie, że tajemnice różańca są streszczeniem Ewangelii; umie odczytać przesłanie poszczególnych fragmentów biblijnych tajemnic światła; dostrzega potrzebę modlitwy różańcowej w swoim życiu codziennym; umie powiedzieć w jakie dni tygodnia odmawiamy poszczególne części różańca.

Metody: Burza mózgów, pogadanka, dialog, analiza Listu, praca w grupach, opowiadanie, test luk.

Środki dydaktyczne: Pismo święte. List apostolski "Rosarium Virginis Mariae" Jana Pawła II, kartka szarego papieru, flamastry, kartki z napisanymi biblijnymi.

Plan katechezy

1. Zagadnienia wstępne

Katechezę rozpoczynamy, nawiązując do "Pozdrowienia Anielskiego", które skierował Anioł Gabriel do Matki Bożej podczas Zwiastowania, a które dziś powtarzamy w modlitwie "Zdrowaś Mario".

Następnie odmawiamy modlitwę "Zdrowaś Mario".

2. Punkt wyjścia

Na tablicy za pomocą magnesów przypinamy kartkę szarego papieru z napisem:

"Modlitwa".

Następnie prosimy dzieci o krótkie zastanowienie nad powyższym napisem. Po czym zachęcamy, aby dzieci podchodziły do kartki papieru i zapisywały (flamastrami) swoje skojarzenia, związane z wyrazem "Modlitwa".

Podsumowujemy podawane przez dzieci skojarzenia, podkreślając, iż nasze swobodne refleksje i skojarzenie, wyjaśniają jednocześnie to, czym dla nas jest modlitwa.

Kolejny etap katechezy stanowi pogadanka z dziećmi, na temat znanych nam form, sposobów i rodzajów modlitwy.

Przykładowe pytania, jakie możemy zadać dzieciom:

- Jakie znacie formy modlitwy?

- W jaki sposób możemy się modlić?

- Jak najczęściej się modlimy?

- Jak możemy się modlić?

- Jakie znamy rodzaje modlitwy?

Naprowadzamy dzieci na właściwe odpowiedzi, jeżeli dzieci nie wymienią wszystkich form, sposobów i rodzajów modlitwy, uzupełniamy ich wypowiedzi.

Szczególnie zaś, wskazujemy na:

a) formy modlitwy: ustna, rozmyślania, kontemplacyjna.

b) rodzaje modlitwy: prośby, wstawiennicza, dziękczynna, uwielbienia.

c) sposoby modlitwy: słowa, gesty, śpiew, z pomocą Pisma świętego, książeczki do nabożeństwa, litanie, koronka, różaniec.

3. Przekaz treści

Posłuchajcie fragmentu Listu:

"Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym (... ) Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy (... ) Różaniec, to modlitwa, którą bardzo kochałem. (... ) Ileż łask otrzymałem w tych latach od Najświętszej Dziewicy przez różaniec (... )".

(Fragment Listu apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawia II "Rosarium Virginis Mariae").

Prowadzimy z dziećmi krótki dialog na temat Listu Ojca Świętego. Pomoc do dialogu stanowią przykładowe pytania:

- O czym napisał Jan Paweł II?

- Dlaczego ta modlitwa, jest dla niego tak ważna?

- W jaki sposób napisał Ojciec Święty o modlitwie różańcowej?

- W czym, pomagała i pomaga mu, modlitwa różańcowa?

- Do czego, waszym zdaniem, zachęca nas ten List?

Na koniec podkreślamy fakt, iż adresatem Listu jest, nie tylko katecheta, ale każdy człowiek, każde dziecko, które kocha Pana Jezusa i Matkę Bożą. Ten, kto pragnie poznawać Chrystusa i spotykać się z Nim na modlitwie.

Ojciec Święty w dalszej części Listu wyjaśnia nam, na czym polega modlitwa kontemplacyjna i dlaczego różaniec jest modlitwą kontemplacyjną.

Wyjaśniamy słowo "kontemplacja".

Prosimy jedno z dzieci o przeczytanie, wybranych przez nas fragmentów Listu apostolskiego Ojca Świętego.

"Odmawiać różaniec, bowiem to nic innego, jak kontemplować z Maryją oblicze Jezusa. (... ) Różaniec, właśnie wychodząc z doświadczenia Maryi, jest modlitwą wyraźnie kontemplacyjną (... ) Różaniec, bowiem z natury swojej wymaga odmawiania w rytmie spokojnej modlitwy i powolnej refleksji, by przez to modlący się, łatwiej oddał się kontemplacji tajemnic życia Chrystusa rozważanych, jakby sercem Tej, która ze wszystkich była najbliższa Panu, i by otwarte zostały niezgłębione tych tajemnic bogactwa. (... ) Kontemplować z Maryją to przede wszystkim wspominać (... )".

Po przeczytaniu fragmentów Listu wspólnie z dziećmi dokonujemy jego analizy. W razie potrzeby powtarzamy fragmenty Listu, lub naprowadzamy dzieci na poprawne odpowiedzi. Przykładowe pytania, jakie możemy zadać dzieciom, by ułatwić analizę Listu:

- Jak określa różaniec, w tym fragmencie swojego Listu Ojciec Święty?

- Na czym polega, zdaniem Jana Pawła II - modlitwa kontemplacyjna?

- W jaki sposób kontemplujemy, wspominamy Jezusa i Jego życie?

- Na różańcu wspominamy wraz z Maryją ważne momenty z życia Jezusa. Jakie to wydarzenia?

- Jak Ojciec Święty nazywa te ważne momenty życia Jezusa?

Następnie prosimy dzieci o przypomnienie poszczególnych części i tajemnic różańca.

- Jakie znamy części i tajemnice różańca?

Wypowiedzi dzieci.

Wszystkie tajemnice różańca mówią nam o życiu Jezusa i Jego Matki. Gdy odmawiamy różaniec to stajemy się uczestnikami najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa. Patrząc na trzy części różańca i ich kolejne tajemnice, przypominamy sobie radosne, bolesne i chwalebne wydarzenia z życia Jezusa.

Prosimy dzieci, aby biorąc pod uwagę części i tajemnice różańca, przypomniały sobie, o jakich okresach z życia Jezusa opowiadają nam tajemnice różańca. Rozmowę prowadzimy w taki sposób, aby uświadomić dzieciom, że tajemnice różańca dotyczą dzieciństwa, życia dorosłego Pana Jezusa, ukazując nam wiele ważnych wydarzeń z Jego życia, ale nie dotyczą okresu Jego publicznej działalności. Znamy bowiem z Ewangelii, jak Pan Jezu rozpoczął swą działalność, jak nauczał, uzdrawiał, czynił cuda. W tym okresie życia Jezusa było wiele istotnych wydarzeń, o których nic nie mówią nam tajemnice różańca.

Uwzględniając niniejsze przesłanki papież - Jan Paweł II postanowił ukazać istotne wydarzenia z życia Jezusa - z okresu jego publicznej działalności i włączyć je do różańca, nazywając je - tajemnicami światła. Jednocześnie Ojciec Święty ustanowił okres, od października 2002 roku do października 2003 roku Rokiem Różańca.

Czytamy fragmenty Listu Ojca Świętego, dotyczące tajemnic światła:

"Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać "streszczeniem Ewangelii", jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Chrystusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem Zmartwychwstania (tajemnice chwalebne) rozważać również pewne fragmenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła) (... ). W rzeczywistości całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest «światłością świata» (J 8, 12)".

Po przeczytaniu fragmentów Listu przystępujemy do pracy z tekstami biblijnymi.

Dzielimy dzieci na pięć grup. Możemy dokonać podziału odliczając kolejno, przydzielając tym samym każdemu dziecku jeden numer (lub przydziału dokonuje sam katecheta w zależności od stopnia trudności tekstu).

Każda grupa otrzymuje karteczkę z tekstem biblijnym. Grupa ma zadanie zapoznać się z tekstem, i w oparciu o przeczytaną perykopę biblijną napisać krótkie opowiadanie (5-6 zdań).

Inną formą może być wykonanie ilustracji do przeczytanego tekstu.

Grupa I

"Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mt 3, 13-17).

Grupa II

"Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie" (J 2, 1-11).

Grupa III

"Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk l, 14-15).

Grupa IV

"W jakieś osiem dni po tych mowach wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim. Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, gdy [tamci] weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmiali o tym, co widzieli" (Lk 9, 28-36).

Grupa V

"A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej" (Mt 26, 26-30).

Przedstawiciele grup prezentują napisane opowiadania (lub ilustracje) na forum klasy.

Po prezentacji wszystkich grup zapisujemy na tablicy nowe tajemnice światła, ustanowione przez Ojca Świętego.

z Jezusem i Jego Matką na modlitwie różańcowej. Będę systematycznie odmawiał różaniec.

Na zakończenie tej części katechezy katecheta wraz z dziećmi odmawia wybraną tajemnicę światła.

5. Podsumowanie

Podsumowaniem treści katechezy jest tekst luk. Zdania zapisujemy na tablicy. Uczniowie podchodzą do tablicy, w celu uzupełnienia brakujących wyrazów (lub przygotowujemy test luk dla każdego ucznia i polecamy pracę indywidualną).

Na różańcu kontemplujemy, czyli wspominamy i rozważamy wraz z Matką Bożą najważniejsze wydarzenia z życia............................
Odmawiając różaniec poznajemy radosne,.................................... ............................ wydarzenia z życia Jezusa.
Ojciec Święty ustanowił nowe tajemnice - tajemnice.....................
Różaniec Święty, wraz z tajemnicami światła Jan Paweł II nazwał "streszczeniem.......................
W tajemnicach światła Bóg objawia, że Jezus jest Jego...................
Jezus mówi o Królestwie....................... i wzywa do.......................
Na górze Tabor Jezus............................ się i objawił.
Pan Jezus ustanawiał...................................

6. Zapis do zeszytu

Temat: Modlitwa różańcowa - streszczeniem Ewangelii.

Notatkę stanowi tekst luk oraz nazwy tajemnic światła.

Tajemnice światła:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie.

2. Objawienie siebie na Weselu w Kanie.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.

4. Przemienienie na górze Tabor.

5. Ustanowienie Eucharystii.

Tajemnice radosne - odmawiamy w poniedziałki i soboty. Tajemnice światła - odmawiamy w czwartki. Tajemnice bolesne - odmawiamy we wtorki i piątki. Tajemnice chwalebne - odmawiamy w środy i niedziele.

7. Zadane domowe

Naucz się tajemnic światła. Postaraj się każdy dzień kończyć modlitwą różańcową! Spróbuj poprosić rodziców o wspólną modlitwę różańcową.

Opracowała: Anna Lewandowska


opr. ab/ab
 wyślij znajomym

Zobacz także:
Andrzej Muszala, Ojcze nasz - skrót Ewangelii
Wojciech Dudkiewicz, Różaniec do granic
Andrzej Cichoń, Miłuj bliźniego
Andrzej Cichoń, Kim jest dla mnie Jezus?
Andrzej Cichoń, Nieuprzejmy Jezus
Andrzej Cichoń, Szmer Boga
Andrzej Cichoń, Przemienienie
Fundacja "Opoka", Czym jest rozważanie, rozmyślanie i medytacja?
Fundacja "Opoka", Przewodnik po modlitwach paraliturgicznych i nabożeństwach
Fundacja "Opoka", O modlitwie na naszych stronach
Komentarze internautów:

Jak odmawiać różaniec (Ryszard Wiernik, 2008-10-02 23:41:33)
 Zacznę od starego...  więcej   skomentuj tę wypowiedź

Benedykt XVI | Biblioteka audio i wideo | Czytelnia | Dane nt. Kościoła | Edukacja Ekonomiczna | Felietony, komentarze | Filozofia | Galeria zdjęć | Inne nauki |
Europa, Polska, Kościół | Internet i komputery | Jan Paweł II | Katalog adresów | Katechetom i duszpasterzom | Kultura | Księgarnia religijna | Liturgia - na dziś i na niedziele | Mapa serwisu | Msze św. - gdzie, kiedy? | Nauczanie | Noclegi w Polsce | Noclegi, hotele w Polsce | Nowości na naszych stronach | Papież Franciszek | Pielgrzymki piesze - ePielgrzymka | Rekolekcje | Rodzina | Sekty | Serwis informacyjny | Słownik | Sonda | Święci patroni | Szukaj | Tapety i dzwonki religijne | Teologia | Twój głos w dyskusji | Varia | Życie Kościoła